Za murami ZK

Miłość to nie zawsze śmiech, ale i łzy...To nie zawsze szczęście ale i tęsknota...Teraz to kraty, a za nimi Ty...W mym sercu na krzyk budzi się ochota...Czekając na Ciebie mój ukochany...Miłością przebijam wysoki mur... Abym mogła Cię już mieć przy sobie...I razem z Tobą dotknąć szczęścia chmur...


#1 2014-03-19 18:03:56

kasiajjj

Użytkownik

Zarejestrowany: 2013-02-19
Posty: 683

Wniosek i oświadczenia w sprawie o zezwolenie na dozór elektroniczny:

    I) Wniosek o zezwolenie na odbywanie kary w SDE


……………………………………...………………...                                   ..............................................
…………………………………………......…………                                      (miejscowość, data)
………………………………………………...……...           
(dokładny adres zamieszkania, bądź adres ZK)       


                                                                                                 Sąd Okręgowy w ............
                                                                                                 VII Wydział  Penitencjarny

                                     Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności
                                                         w systemie dozoru elektronicznego

    Na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz.U. z 2010 roku, Nr 142, poz. 960 j.t., z późn. zm.), uprzejmie proszę o udzielenie mi zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

I.    Zostałem skazany na następujące kary pozbawienia wolności:

1.    Wyrokiem Sądu Rejonowego/Okręgowego* w ……………………………………………..….............…….., sygn. akt
……………................................…, na okres:  ………………….…………………………………lat/miesięcy pozbawienia wolności;
2.    Wyrokiem Sądu Rejonowego/Okręgowego* w ……………………………………………..….............…….., sygn. akt
……………................................…, na okres:  ………………….…………………………………lat/miesięcy pozbawienia wolności;
3.    Wyrokiem Sądu Rejonowego/Okręgowego* w ……………………………………………..….............…….., sygn. akt
……………................................…, na okres:  ………………….…………………………………lat/miesięcy pozbawienia wolności.

II.     Karę pozbawienia wolności odbywam/odbywałem(am)* w

…….……...……….........................…………….............……..................................................................................................……….........
(nazwa zakładu karnego/aresztu śledczego)

w okresie od …………………………………….. roku do …………………………………………. roku**.

III.     Nie rozpocząłem(ęłam)* jeszcze wykonywania kary pozbawienia wolności **.

    Posiadam określone miejsce stałego pobytu, a także zgodę osób pełnoletnich, wspólnie ze mną zamieszkujących*.
_________________________
*   - niewłaściwe skreślić;
** - zakreślić numer właściwego wariantu 1 (dotyczy osadzonego w ZK/AŚ, ewentualnie skazanego, któremu udzielono przerwy w karze) bądź     wariant 2 (dotyczy skazanego, wobec którego nie rozpoczęto wykonywania kary)


                                                                Uzasadnienie
    Proszę o przychylenie się do mojego wniosku z następujących przyczyn:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(należy podać przyczyny do uwzględnienia wniosku)

Poniżej zamieszczam moje dane osobowe, niezbędne dla rozpoznania wniosku:
imię i nazwisko ……………………………………….    imię ojca………………………………………………
nazwisko rodowe ……………………………………..    imię matki……………………………………………..
data i miejsce urodzenia………………………………    nazwisko panieńskie matki……………………………
numer PESEL………………………………………...    numer telefonu………………………………………..
seria i numer dowodu osobistego …………………….    numer telefonu kontaktowego do osoby,
przebywającej w miejscu, gdzie kara w SDE ma być odbywana

………………………...................................................


………………………………………...……………………………………………………………………………

...................................................................................................................................................................................
dokładny adres zamieszkania (miejsca odbywania kary w SDE)                                                                                 ………………………………………..…..…………………
                                                                                           (podpis skazanego/ej*)

W załączeniu przedstawiam:
-    pisemną zgodę wszystkich pełnoletnich osób zamieszkujących ze mną, na pozostawanie przeze mnie we wskazanym przez sąd penitencjarny miejscu pobytu w wyznaczonym czasie oraz na przeprowadzanie przez upoważniony podmiot dozorujący czynności kontrolnych w miejscu pobytu, polegających na sprawdzeniu prawidłowości funkcjonowania elektronicznego urządzenia rejestrującego oraz nadajnika.


II) OŚWIADCZENIE DOMOWNIKÓW                                                                                         ………………..........……...……,    dnia……................……………….roku
                                                                                                   (miejscowość)                               (data)
           


                                                                          Oświadczenie

    W związku ze złożeniem przez ……………………..…………………………..…...........................…….. wniosku do Sądu
                                        (imię i nazwisko skazanego/ej*)

Penitencjarnego o udzielenie zezwolenia na odbywanie przez niego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego,
oświadczam(y)*, że
-    zamieszkuję(my)* wspólnie z wyżej wymienionym w …………………………….............................................…….....,
                                                                                                                             (miejscowość)
        przy ul.    ……….……………..............................................................................................................…,                      
                                                                 (ulica, numer domu i lokalu)
i wyrażam(y)* zgodę na:
-    pozostawanie przez …………………………………………………......................................…...................................................... ,                                                                                         
                                                                  (imię i nazwisko skazanego/ej*)
w tym miejscu, w czasie wyznaczonym przez Sąd Penitencjarny;

-      przeprowadzenie czynności kontrolnych przez upoważniony podmiot dozorujący w miejscu naszego pobytu, celem sprawdzenia prawidłowości funkcjonowania elektronicznego urządzenia rejestrującego oraz nadajnika.

Pouczenie
Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz.U. z 2010r., nr 142, poz. 960 j.t., z późn.zm.):
„Cofnięcie zgody po wydaniu przez sąd penitencjarny postanowienia o udzieleniu skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego jest nieskuteczne”.

………………………………………...………..…..…………………
(czytelny podpis osoby pełnoletniej – imię i nazwisko)
………………………………………...………..…..…………………
(czytelny podpis osoby pełnoletniej – imię i nazwisko)
………………………………………...………..…..…………………
(czytelny podpis osoby pełnoletniej – imię i nazwisko)
………………………………………...………..…..…………………
(czytelny podpis osoby pełnoletniej – imię i nazwisko)


od 18.07.2011

Offline

#2 2014-06-06 16:48:16

sandi

Użytkownik

Skąd: Poznań okolice
Zarejestrowany: 2014-04-29
Posty: 30

Re: Wniosek i oświadczenia w sprawie o zezwolenie na dozór elektroniczny:

kochani potrzebuje pomocy odnosnie oswiadczenia o zatrudnieniu skazanego po opuszczeniu zakładu karnego a w trakcie odbywania kary w SDE. potrzebuje konkretnego wzoru jak to ma wygladac...

Offline

#3 2014-06-07 18:05:50

kasiajjj

Użytkownik

Zarejestrowany: 2013-02-19
Posty: 683

Re: Wniosek i oświadczenia w sprawie o zezwolenie na dozór elektroniczny:

sandi napisał:

kochani potrzebuje pomocy odnosnie oswiadczenia o zatrudnieniu skazanego po opuszczeniu zakładu karnego a w trakcie odbywania kary w SDE. potrzebuje konkretnego wzoru jak to ma wygladac...

Sandi konkretnego wzoru nie znam ale powinno wystarczyć coś w stylu:Dane firmy, pracodawcy                                                                                                           miejscowość, data
                                           
                                                                 Oświadczenie pracodawcy

Oświadczam, iż jestem właścicielem firmy .... .
Posiadam wolne miejsce pracy na stanowisku ......., na które zamierzam zatrudnić pana ......... .
(można dodać - po opuszczeniu Zakładu Karnego lub w trakcie odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego).
Przewidywane dni pracy:............., przewidywane godziny pracy:................. .
Pan ......... jest mi znany jako rzetelny i sumienny pracownik.

                                                                                                                                        podpis, pieczątka firmy


od 18.07.2011

Offline

#4 2014-06-08 10:37:43

sandi

Użytkownik

Skąd: Poznań okolice
Zarejestrowany: 2014-04-29
Posty: 30

Re: Wniosek i oświadczenia w sprawie o zezwolenie na dozór elektroniczny:

dziękuję   w sumie napisaliśmy już wcześniej troszkę inaczej, powiedz mi a w takim oświadczeniu muszą być zawarte godziny pracy???  chodzi o to że jest to mała firma budowlana w której zlecenia są małe od osób prywatnych i godziny pracy bywały różne, jest na tyle dobrze że godziny wykonywania zleceń można śmiało dopasować (po wcześniejszym uzgodnieniu ze zleceniodawcą)

Offline

#5 2014-06-08 19:45:08

kasiajjj

Użytkownik

Zarejestrowany: 2013-02-19
Posty: 683

Re: Wniosek i oświadczenia w sprawie o zezwolenie na dozór elektroniczny:

Sandi raczej powinno określić się godziny pracy i dni - bo sąd w wyroku określi czas, kiedy skazany może wychodzić z domu (więc powinnien mieć jakieś odniesienie).
Zawsze możecie donieść takie pismo, a być może wystarczy ustnie powiedzieć w jakich godzinach będzie praca.


od 18.07.2011

Offline

#6 2016-02-11 08:30:42

renia

Gość

Re: Wniosek i oświadczenia w sprawie o zezwolenie na dozór elektroniczny:

Nie.

#7 2016-11-07 06:47:13

ewka21

http://s12.rimg.info/bd5f2aa2b30b7e6d82bc54ab7e265e1f.gif

Zarejestrowany: 2015-05-01
Posty: 8

Re: Wniosek i oświadczenia w sprawie o zezwolenie na dozór elektroniczny:

Hej kobitki potrzeboje oświadczenie właścicielki mieszkania ze się zgadza na dozur u niej w lokalu a nie wiem czy to co jest dodane wystarczy

Offline

#8 2021-04-01 15:12:38

Mm

Gość

Re: Wniosek i oświadczenia w sprawie o zezwolenie na dozór elektroniczny:

kasiajjj napisał:

sandi napisał:

kochani potrzebuje pomocy odnosnie oswiadczenia o zatrudnieniu skazanego po opuszczeniu zakładu karnego a w trakcie odbywania kary w SDE. potrzebuje konkretnego wzoru jak to ma wygladac...

Sandi konkretnego wzoru nie znam ale powinno wystarczyć coś w stylu:Dane firmy, pracodawcy                                                                                                           miejscowość, data
                                           
                                                                 Oświadczenie pracodawcy

Oświadczam, iż jestem właścicielem firmy .... .
Posiadam wolne miejsce pracy na stanowisku ......., na które zamierzam zatrudnić pana ......... .
(można dodać - po opuszczeniu Zakładu Karnego lub w trakcie odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego).
Przewidywane dni pracy:............., przewidywane godziny pracy:................. .
Pan ......... jest mi znany jako rzetelny i sumienny pracownik.

                                                                                                                                        podpis, pieczątka firmy

#9 2021-04-01 15:13:25

Mm

Gość

Re: Wniosek i oświadczenia w sprawie o zezwolenie na dozór elektroniczny:

kasiajjj napisał:

sandi napisał:

kochani potrzebuje pomocy odnosnie oswiadczenia o zatrudnieniu skazanego po opuszczeniu zakładu karnego a w trakcie odbywania kary w SDE. potrzebuje konkretnego wzoru jak to ma wygladac...

Sandi konkretnego wzoru nie znam ale powinno wystarczyć coś w stylu:Dane firmy, pracodawcy                                                                                                           miejscowość, data
                                           
                                                                 Oświadczenie pracodawcy

Oświadczam, iż jestem właścicielem firmy .... .
Posiadam wolne miejsce pracy na stanowisku ......., na które zamierzam zatrudnić pana ......... .
(można dodać - po opuszczeniu Zakładu Karnego lub w trakcie odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego).
Przewidywane dni pracy:............., przewidywane godziny pracy:................. .
Pan ......... jest mi znany jako rzetelny i sumienny pracownik.

                                                                                                                                        podpis, pieczątka firmy

#10 2021-08-02 10:37:24

Ala

Gość

Re: Wniosek i oświadczenia w sprawie o zezwolenie na dozór elektroniczny:

Witam wie ktoś jakie karty do telefonowania działają w areszcie śledczym??i czy może skazany taką kartę zabrać ze sobą do odbycia kary?

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
www.nevrwinter65.pun.pl www.konohaxcenter.pun.pl www.nslf2.pun.pl www.k750centrum.pun.pl www.polandspeedteam.pun.pl