Za murami ZK

Miłość to nie zawsze śmiech, ale i łzy...To nie zawsze szczęście ale i tęsknota...Teraz to kraty, a za nimi Ty...W mym sercu na krzyk budzi się ochota...Czekając na Ciebie mój ukochany...Miłością przebijam wysoki mur... Abym mogła Cię już mieć przy sobie...I razem z Tobą dotknąć szczęścia chmur...


#1 2013-03-11 15:15:17

 Maleństwo

Admin

Skąd: Pomorze,blisko morze :)
Zarejestrowany: 2013-02-19
Posty: 909

ZK BIAŁYSTOK

Hetmańska 89
15-727 Białystok

Email: zk_bialystok@sw.gov.pl
Telefon: (85) 662-85-52 / (85) 664-34-01

Jednostka jest zakładem otwartym i półotwartym dla mężczyzn recydywistów. Pojemność zakładu wynosi 299 miejsc.

WIDZENIA : Rejestracja widzeń odbywa się w godz. 8.15 – 13.00.

1. Widzenia na terenie zakładu karnego dla skazanych odbywają się na niżej wymienionych zasadach:

- Skazani pracujący korzystają z widzeń w niedzielę w godz. 8.30 – 15.30,
- pozostali skazani korzystają z widzeń w niedzielę i poniedziałek w godz. 8.30 – 15.30.
- Widzenia odbywają się w niżej wymienione dni świąteczne: II Dzień Bożego Narodzenia i Wielkanocy,3 Maja, 11 listopada. W inne dni świąteczne jeżeli wypadają w niedzielę lub poniedziałek, widzenia się nie odbywają.

2. Osoba odwiedzająca skazanego przy wejściu do Zakładu okazuje funkcjonariuszowi rejestrującemu dokument stwierdzający jej tożsamość wyposażony w zdjęcie:

    - dowód osobisty;
    - legitymacja służbowa;
    - dowodu tożsamości cudzoziemca;
    - dokument paszportowy;
    - prawo jazdy;
    - legitymacja szkolna w przypadku osoby nie pełnoletniej w wieku szkolnym;
    - oświadczenie opiekuna dziecka w wieku przedszkolnym;

3. Osoba odwiedzająca przed wejściem do sali widzeń pozostawia w przeznaczonym do tego schowku w poczekalni: torby, paczki z wyjątkiem pieniędzy i przedmiotów wartościowych.
4. Skazany i ukarany może odbywać widzenie z nie więcej niż dwoma osobami dorosłymi. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu.
5. W czasie udzielania widzeń zezwala się na spożywanie artykułów nabytych przez osoby odwiedzające na terenie zakładu karnego. Artykuły żywnościowe i napoje, które zostały zakupione i nie spożyte w trakcie widzenia przekazuje się osobie odwiedzającej..
6. Artykuły, które skazani zabierają ze sobą po widzeniu podlegają kontroli.
7. Osoby odwiedzające i skazani w trakcie widzenie winni stosować się do poleceń osób nadzorujących w razie naruszenie przepisów regulujących odbywanie widzeń oraz w przypadku zakłócania porządku widzenie może być przerwane lub zakończone przed czasem.
8. Widzenie odbywa się przy stoliku.
9. Czas trwania widzenie dla skazanych wynosi 60 minut.

PACZKI : Zasady przyjmowania paczek - stan na dzień 01.07.2015 r.

1. Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.

2. Paczki nadsyłane z zewnątrz podlegają kontroli w obecności skazanego. W paczkach nie mogą być dostarczane artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości, a także przedmioty, o których mowa w art. 110a § 4 Kkw.

3. Artykuły żywnościowe, uznane przez lekarza lub inną upoważnioną osobę wykonującą zawód medyczny w podmiocie leczniczym dla osób pozbawionych wolności, za nienadające się do spożycia, podlegają zniszczeniu w obecności skazanego.

4. Dyrektor zakładu karnego może, na wniosek lub po zasięgnięciu opinii lekarza, zezwolić skazanemu, ze względu na stan jego zdrowia, na dokonywanie dodatkowych zakupów artykułów żywnościowych i częstsze otrzymywanie paczek.

5. Zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej, złożonej na piśmie przez skazanego, powinno być wykonane zgodnie z procedurami obowiązującymi podczas realizacji zakupów, o których mowa w art. 113 § 1 Kkw;

6. Zamówienie, o którym mowa w pkt. 5, realizowane przez osobę najbliższą dla skazanego składane jest bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę. Zamówienie to może być złożone podczas widzenia skazanego z osobą najbliższą w jednostce penitencjarnej lub przesłane bezpośrednio do tego podmiotu.

7. Formularz zamówienia oraz lista produktów wraz z cennikiem dostępnych w punkcie sprzedaży są dostępne w jednostce penitencjarnej:

a) w punkcie sprzedaży,
b) w poczekalni dla osób odwiedzających przy wejściu do jednostki,
d) w sali widzeń,
e) na stronie internetowej jednostki penitencjarnej.

8. Zamówienie od osoby najbliższej dla skazanego może być zrealizowane wyłącznie po potwierdzeniu, iż skazany posiada uprawnienia do otrzymania paczki;

9. Czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych. W przypadku konieczności wytransportowania osadzonego paczkę przygotowuje się niezwłocznie, a jeżeli nie jest to możliwe odstępuje się od przygotowania paczki;

10. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, przekazywane są niezwłocznie przez podmiot przygotowujący paczkę osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia;

11. Maksymalne wymiary opakowania paczek z odzieżą nie mogą przekraczać 50cm x50cmx 30 cm

12. Paczki higieniczno – odzieżowe mogą być dostarczanie codziennie w godzinach 8:00-14:00

13. Wewnątrz Paczki higieniczno - odzieżowej powinien być umieszczony spis jej zawartości.

14. Paczka higieniczno - odzieżowa bez naklejonej części talonu nie będzie przyjmowana do jednostki.

15. Zamówienie na paczkę żywnościową dla osadzonego można złożyć:

a) Bezpośrednio podczas widzeń – poprzez wypełnienie i złożenie druku zamówienia w kantynie oraz wpłatę gotówki w kantynie.

b) drogą pocztową/osobiście przez osoby najbliższe – przesłanie pocztą na adres:

Zakład Karny w Białymstoku -Kantyna
ul.Hetmańska 89, 15-727 Białystok

bądź dostarczenie osobiście do Zakładu Karnego w Białymstoku wypełnionego druku zamówienia oraz przelanie środków pieniężnych na konto

23 1130 1121 0006 5624 2920 0019

c) przez osadzonego ze środków będących w jego dyspozycji, poprzez wypełnienie i złożenie oddziałowemu druku zamówienia wraz z prośbą o przelanie środków pieniężnych na konto kantyny 23 1130 1121 0006 5624 2920 0019

16. Osadzony który uzyskał zgodę na przysłanie mu innych artykułów, otrzymuje talon z wykazem tych artykułów, który zobowiązany jest przesłać nadawcy paczki.

17. Paczkę z lekarstwami osadzony może otrzymać za zgodą Dyrektora Zakładu Karnego po pozytywnym zaopiniowaniu jej przez lekarza ambulatorium Zakładu Karnego w Białymstoku.

18. Przed przyjęciem paczki do Zakładu Karnego podlega ona kontroli.

19. W przypadku dostarczenia paczki bezpośrednio przez nadawcę lub osobę odwiedzającą, podlega ona kontroli w obecności tej osoby, która zobowiązana jest posiadać dokument tożsamości.

20. Paczka podlega kontroli w obecności osadzonego do którego jest adresowana. Opakowania paczki nie wydaje się osadzonemu.

21. Przesyłanie w przesyłkach listowych i paczkach prasy i książek dla skazanych wymaga uzyskania wcześniejszej zgody Dyrektora Zakładu Karnego w Białymstoku lub osoby go zastępującej. W przesyłkach listowych zezwala się skazanym na otrzymywanie kart telefonicznych oraz znaczków pocztowych.

Źródło oraz więcej informacji na stronie : http://www.sw.gov.pl/jednostka/zaklad-k … ystok#info

Ostatnio edytowany przez Maleństwo 86 (2017-01-14 13:52:37)

Offline

#2 2018-09-25 19:10:02

 Anecia85

Użytkownik

Zarejestrowany: 2018-06-30
Posty: 253

Re: ZK BIAŁYSTOK

Dziewczyny może ma ktoras swojego Lobuza tam albo miała i może mi opowiedzieć więcej niż na stronie głównej

Offline

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
www.antyk.pun.pl www.dsm.pun.pl www.narutoforshinobi.pun.pl www.narutowarsmax.pun.pl www.adm2grupa.pun.pl