Za murami ZK

Miłość to nie zawsze śmiech, ale i łzy...To nie zawsze szczęście ale i tęsknota...Teraz to kraty, a za nimi Ty...W mym sercu na krzyk budzi się ochota...Czekając na Ciebie mój ukochany...Miłością przebijam wysoki mur... Abym mogła Cię już mieć przy sobie...I razem z Tobą dotknąć szczęścia chmur...


#1 2014-04-18 14:30:44

 Maleństwo

Admin

Skąd: Pomorze,blisko morze :)
Zarejestrowany: 2013-02-19
Posty: 909

AŚ/ZK SUWAŁKI

ul. Wojska Polskiego 29
16-400 Suwałki


w AŚ Suwałki znajdują się oddziały dla
- tymczasowo aresztowanych,
- oddziały ZK typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy,
- ZK typu półotwartego dla młodocianych,
- ZK typu zamkniętego dla młodocianych ,
- ZK typu zamkniętego dla odbywających karę po raz pierwszy,
- oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu oraz środków odurzających lub substancji psychotropowych w warunkach zakładu  karnego typu półotwartego.

W Areszcie Śledczym w Suwałkach funkcjonuje 12 oddziałów mieszkalnych, spośród których: - cztery oddziały przeznaczone są dla tymczasowo aresztowanych, - trzy oddziały stanowiące zakład karny typu półotwartego dla skazanych odbywających karę po raz pierwszy, - trzy oddziały stanowiące zakład karny typu zamkniętego, dla skazanych odbywających karę po raz pierwszy, - jeden oddział dla skazanych młodocianych, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu zamkniętego, - jeden oddział terapeutyczny, w którym realizowana jest terapia dla skazanych uzależnionych od alkoholu oraz dla skazanych uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych. Oddział terapeutyczny funkcjonuje w warunkach zakładu typu półotwartego i przeznaczony jest dla skazanych młodocianych (M-2/t) oraz skazanych dorosłych odbywających karę po raz pierwszy (P-2/t). Oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych w areszcie śledczym w Suwałkach powstał jako pierwszy w kraju, w warunkach zakładu karnego typu półotwartego.

Konto depozytowe
Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego lub przelewu bankowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przekazu pocztowego lub przelewu bankowego:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP o/Białystok
52101010490001851391200000
Dla interesantów
Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 8:00 -15:00
Wtorek: 8:00 -15:00
Środa: 8:00 -15:00
Czwartek: 8:00 -15:00
Piątek: 8:00 -15:00

Zasady udzielania widzeń

1. W Pawilonie "A" - widzenia dla osób tymczasowo aresztowanych i skazanych , odbywają się:   
- w 1 i 4 sobotę miesiąca;
- w 2 i 3 niedzielę miesiąca;
Dodatkowo w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia i w drugi dzień Świąt Wielkanocy.
Widzenia odbywają się w godzinach 8.00 - 15.30. Rejestracja osób odwiedzających odbywa się w godz. 7.30 - 12.30.

2.W Pawilonie "B" - widzenia dla skazanych odbywają się :
- w 2 i 3 sobotę miesiąca
- w 1 i 4 niedzielę miesiąca
Dodatkowo w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia i w pierwszy dzień Świąt Wielkanocy.
Widzenia odbywają się w godzinach 8.00 - 15.30. Rejestracja osób odwiedzających odbywa się w godz. 7.30 - 12.30.

3. W Pawilonie "C" -  widzenia dla skazanych odbywają się:
- w 3 i 4 sobotę miesiąca
- w 1 i 4 niedzielę miesiąca
Dodatkowo w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia i w drugi dzień Świąt Wielkanocy.
Widzenia odbywają się w godzinach 8.00 - 15.30. Rejestracja osób odwiedzających odbywa się w godz. 7.30 - 12.30.

4. W Pawilonie "D" - widzenia dla skazanych odbywają się 
- w 1 i 2 sobotę miesiąca
- w 2 i 3 niedzielę miesiąca,
Dodatkowo w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia i w pierwszy dzień Świąt Wielkanocy.
Widzenia odbywają się w godzinach 8.00 - 15.30. Rejestracja osób odwiedzających odbywa się w godz. 7.30 - 12.30.

5. Widzenia są realizowane w kolejności zgłoszeń odwiedzających. Poza kolejnością widzenia można udzielić:
a) kobietom w widocznej ciąży,
b) osobom z dziećmi do lat 7,
c) osobom niepełnosprawnym

6. Widzenia odbywają się w sali widzeń. Widzenie regulaminowe trwa 60 minut. Z widzeń bez osoby dozorującej lub widzeń w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej osoby niepełnoletnie mogą korzystać wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej uprawnionej do widzeń z osadzonym.

7. Tymczasowo aresztowany może uzyskać widzenie po wydaniu zarządzenia o zgodzie na widzenie przez organ, do którego dyspozycji pozostaje. W wypadku gdy tymczasowo aresztowanypozostaje do dyspozycji kilku organów, wymagana jest zgoda na widzenie każdego z nich, chyba że organy te zarządzą inaczej.

8. O sposobie udzielania widzeń tymczasowo aresztowanym stanowi art. 217 § 2 KKW.

9. Małoletni do lat 15 korzysta z widzenia z tymczasowo aresztowanym pod opieką pozostającego na wolności przedstawiciela ustawowego lub pełnoletniej osoby najbliższej, a w razie gdy uprawniony do opieki nad małoletnim podczas widzenia nie uzyskał zgody na widzenie, nie chce lub nie może z niego skorzystać - pod opieką  funkcjonariusza lub pracownika aresztu śledczego wyznaczonego przez dyrektora aresztu śledczego.

10. W razie udzielenia widzenia w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt tymczasowo aresztowanego z osobą odwiedzającą, tymczasowo aresztowany może spożywać artykuły żywnościowe i napoje zakupione przez osoby odwiedzające na terenie aresztu śledczego. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej. Na żądanie osoby odwiedzającej widzenia udziela się w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z tymczasowo aresztowanym.

11. Skazany przebywający w AŚ bez stosowanego tymczasowego aresztowania oraz skazany wyrokiem nieprawomocnym, który zgodził się na stosowanie wobec niego Regulaminu wykonywania kary pozbawienia wolności – korzysta z widzeń bez zgody sądu czy prokuratury.

12. Osadzony może otrzymać jedno widzenie w ciągu dnia.

13. W widzeniu ze skazanym mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osoby pełnoletniej, uprawnionej do widzeń ze skazanym.

14. Skazany sprawujący opiekę nad dzieckiem do lat 15 (tj. będący jego rodzicem lub prawnym opiekunem) ma prawo do dodatkowego jednego widzenia z dzieckiem w miesiącu (art. 105 a § 3 KKW)

15. Skazany młodociany ma prawo do dodatkowego jednego widzenia w miesiącu (art. 91 a KKW)

16. Za zgodą dyrektora widzenia regulaminowe wynikające z posiadanej podgrupy klasyfikacyjnej mogą być łączone. (zgodę winien uzyskać osadzony)

17. Nagroda w postaci zezwolenia na dłuższe widzenie może być zrealizowana w połączeniu z widzeniem regulaminowym lub dodatkowym. Nagroda w postaci zezwolenia na dodatkowe widzenie nie może być łączona z widzeniem regulaminowym.

18. Realizacja widzeń w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej odbywa się według kolejności zgłoszeń osób odwiedzających.

19. W czasie trwania widzenia zezwala się osadzonym na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających w bufecie znajdującym się w Sali widzeń  czynnym w czasie trwania widzeń. Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.

20. W czasie widzeń nie wolno używać słów wulgarnych oraz gwary przestępczej. W razie naruszenia przez osadzonego lub osobę odwiedzającą ustalonego porządku odbywania widzeń, widzenie może być przerwane lub zakończone przed czasem na nie przeznaczonym.

21. Ze względu na bezpieczeństwo Aresztu Śledczego w Suwałkach wszystkie osoby odwiedzające osadzonych oraz przedmioty wnoszone przez nie na teren jednostki poddane są kontroli.

Zasady przyjmowania paczek

1. Skazany i tymczasowo aresztowany oraz ukarany ma prawo otrzymywać raz w kwartale paczkę żywnościową o ciężarze nie przekraczającym wraz z opakowaniem 5 kg. Maksymalne wymiary opakowania nie mogą przekraczać 53 cm (wysokość) i 35 cm (szerokość). W uzasadnionych wypadkach za zgodą Dyrektora AŚ osadzony może otrzymać paczkę przekraczającą określony ciężar.
2. Paczki z żywnością, mogą być dostarczane w dniach widzeń w godzinach 7.30 – 12.00. W pozostałe dni w godzinach 8.30 – 11.00.
a) za pośrednictwem poczty, firm kurierskich
b) bezpośrednio dostarczanych do Aresztu Śledczego w Suwałach na Bramę Główną, przez nadawcę paczki albo za pośrednictwem uprawnionego organu instytucji lub osoby,
c) za pośrednictwem punktów sprzedaży znajdujących się na terenie jednostki.

3. Zabrania się przesyłania w paczkach żywnościowych artykułów innych niż żywność o czym osadzeni są zobowiązani poinformować nadawców paczek.
4. Paczkę z niezbędną odzieżą, obuwiem lub środkami higienicznymi osadzony może otrzymać po uzyskaniu zgody Dyrektora AŚ. W tym celu osadzony jest zobowiązany przesłać nadawcy paczki zezwolenie na otrzymanie paczki z wyszczególnionymi artykułami odzieżowymi lub higienicznymi. Otrzymanie środków higieny przez tymczasowo aresztowanego wymaga w pierwszej kolejności zgody organu dysponującego (art.216§2 Kodeksu karnego wykonawczego). Maksymalne wymiary opakowania nie mogą przekraczać 53 cm (wysokość) i 35 cm (szerokość).
5. Wewnątrz paczki żywnościowej oraz higieniczno - odzieżowej powinien być umieszczony spis jej zawartości.
6. W paczce higieniczno-odzieżowej zabrania się przesyłania innych artykułów niż wymienionych w zezwoleniu.
7. W paczkach nie mogą być dostarczane artykuły:
a) inne niż żywność (np. tytoń, leki, witaminy musujące, słodzik, guma do żucia itp.)
b) w opakowaniach szklanych lub metalowych
c) wymagające obróbki termicznej (np. kasza, ryż itp.)
d) których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszania w istotny sposób ich substancji (np. napoje), jak też artykułów w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości (np. konserwy), mleko w proszku.
e) po terminie przydatności do spożycia,
8. Paczki zawierające artykuły o których mowa w pkt. 3,7 i 15 będą zwracane w całości nadawcy na jego koszt. W uzasadnionych przypadkach paczkę wydaje się osadzonemu za wyjątkiem zakwestionowanych przedmiotów, które przekazuje się do depozytu.
9. Paczkę z lekarstwami osadzony może otrzymać za zgodą Dyrektora AŚ po pozytywnym zaopiniowaniu jej przez lekarza ambulatorium AŚ. W przypadku tymczasowo aresztowanego wymagana jest zgoda organu dysponującego.
10. Przed przyjęciem paczki do Aresztu Śledczego podlega ona kontroli.
11. W przypadku dostarczenia paczki bezpośrednio przez nadawcę lub osobę odwiedzającą podlega ona kontroli w obecności tej osoby która zobowiązana jest posiadać dokument tożsamości.
12. Paczka podlega kontroli w obecności osadzonego do którego jest adresowana. Opakowania paczki nie wydaje się osadzonemu.
13. W przypadku ukarania dyscyplinarnego osadzonego pozbawieniem możliwości otrzymania paczki żywnościowej, paczki adresowane do niego nie będą przyjmowane do AŚ.
14. Paczki z odzieżą wydawane są osadzonym w oddziałach mieszkalnych w godz. 8.00 - 15.30 przez oddziałowego w obecności magazyniera w celu zaewidencjonowania w karcie depozytowej przedmiotów nadesłanych w paczce. Paczki z żywnością wydawane są osadzonym w dni przyjęć paczek do jednostki w godz. 15.00 -18.30 w oddziałach mieszkalnych przez oddziałowego.
15. Zabrania się przesyłania w paczkach odżywek i środków sztucznie wspomagających rozwój tkanki mięśniowej.
16. Przesyłanie w przesyłkach listowych i paczkach prasy i książek (w ilości max. 3 szt. ) dla skazanych wymaga uzyskania wcześniejszej zgody Dyrektora AŚ w Suwałkach lub osoby go zastępującej. Osadzony może posiadać w celi 3 egzemplarze prasy i 3 książki.
17. Przesyłanie w paczkach prasy i książek dla tymczasowo aresztowanych wymaga wcześniejszej zgody organu dysponującego.
18. W przesyłkach listowych zezwala się skazanym na otrzymywanie kart telefonicznych oraz znaczków pocztowych, a tymczasowo aresztowanym zezwala się na otrzymywanie tylko znaczków pocztowych. Otrzymywanie w przesyłkach listowych i paczkach prasy i książek wymaga uzyskania wcześniejszej zgody Dyrektora AŚ w Suwałkach.
19. Korespondencję od osadzonych przyjmuje oddziałowy.
urzędową w każdy dzień tygodnia od apelu porannego do apelu wieczornego
prywatną w każdym dniu roboczym w godz. 7.30 - 8.15.
20. Korespondencję do osadzonych wydaje się w godz. 8.00 - 18.30
21. Korespondencja skazanych podlega cenzurze administracji AŚ w Suwałkach.

Przyjmowanie sprzętu RTV do aresztu odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 10.00. Podstawą przyjęcia sprzętu RTV do aresztu jest wydany talon.

Więcej informacji na stronie : http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspek … y-suwalki/

lub kilka wypowiedzi z innego forum : http://forumprawne.org/wieziennictwo/32 … walki.html

Offline

#2 2014-04-18 15:04:44

Olcia

Użytkownik

Zarejestrowany: 2014-01-04
Posty: 36

Re: AŚ/ZK SUWAŁKI

Orientuje sie ktos,jak z wokandami w tym ZK i ogolnie cos na temat tego miejsca?

Nikt tam nikogo nie ma/nie mial ?

Ostatnio edytowany przez Maggie1106 (2014-05-11 19:50:55)

Offline

#3 2018-08-13 21:24:02

Suwalki

Gość

Re: AŚ/ZK SUWAŁKI

Klawisze myślą że jak noszą mundur to im wszystko wolno.Zabierają osadzonego do tzw.ciemnej celi i kopią jak psa.Jeden wielki burdel.

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
www.lechia1914.pun.pl www.flyff.pun.pl www.sonyericsson4ever.pun.pl www.strzelnicabydgoszcz.pun.pl www.dukanowebanitki.pun.pl