Za murami ZK

Miłość to nie zawsze śmiech, ale i łzy...To nie zawsze szczęście ale i tęsknota...Teraz to kraty, a za nimi Ty...W mym sercu na krzyk budzi się ochota...Czekając na Ciebie mój ukochany...Miłością przebijam wysoki mur... Abym mogła Cię już mieć przy sobie...I razem z Tobą dotknąć szczęścia chmur...


#1 2013-03-26 22:59:01

 Jego_Anioł

Użytkownik

Zarejestrowany: 2013-03-09
Posty: 285

Prawo i obowiązki skazanego

Osoby skazane na karę pozbawienia wolności (więzienia) także mają swoje prawa oraz obowiązki, które muszą wykonywać.

Skazani, pomimo odbywania kary, mają pewne prawa, które opiszemy poniżej. Prawa te nie mogą być łamane. Kara więzienia ma na celu zadośćuczynienie społeczeństwu za popełnienie przestępstwa. Niemniej skazany nadal jest obywatelem, który nie może być traktowany poniżej swojej godności. Poniżej zaprezentujemy podstawowe prawa i obowiązki skazanego. Należy pamiętać o tym, że kara pozbawienia wolności to nie tylko  samo odizolowanie od społeczeństwa, ale także poddanie skazanego rygorom obowiązującym w zakładzie karnym. To oznacza, że poprzez karę pozbawienia wolności nie tylko zabiera się komuś wolność, ale także ogranicza się go w innych dziedzinach życia.

Skazanego po osadzeniu w zakładzie karnym należy bezzwłocznie poinformować o przysługujących mu prawach i ciążących na nim obowiązkach, a zwłaszcza umożliwić mu zapoznanie się z przepisami kodeksu karnego wykonawczego i regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności, oraz poddać odpowiednim badaniom lekarskim i zabiegom sanitarnym.

Skazany ma prawo w szczególności do:
1) odpowiedniego ze względu na zachowanie zdrowia wyżywienia, odzieży, warunków bytowych, pomieszczeń oraz świadczeń zdrowotnych i odpowiednich warunków higieny,
2) utrzymywania więzi z rodziną i innymi osobami bliskimi,
3) korzystania z wolności religijnej,
4) otrzymywania związanego z zatrudnieniem wynagrodzenia oraz do ubezpieczenia społecznego w zakresie przewidzianym w odrębnych przepisach, a także pomocy w uzyskiwaniu świadczeń inwalidzkich,
5) kształcenia i samokształcenia oraz wykonywania a za zgodą dyrektora zakładu karnego do wytwarzania i zbywania wykonanych przedmiotów,
6) korzystania z urządzeń i zajęć kulturalno-oświatowych i sportowych, radia, telewizji, książek i prasy,
7) komunikowania się z obrońcą, pełnomocnikiem, właściwym kuratorem sądowym oraz wybranym przez siebie przedstawicielem,
8) zapoznawania się z opiniami, sporządzonymi przez administrację zakładu karnego, stanowiącymi podstawę podejmowanych wobec niego decyzji,
9) składania wniosków, skarg i próśb organowi właściwemu do ich rozpatrzenia oraz przedstawiania ich, w nieobecności innych osób, administracji zakładu
karnego, kierownikom jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, sędziemu penitencjarnemu, prokuratorowi i Rzecznikowi Praw Obywatelskich,
10) prowadzenia korespondencji, bez jej cenzurowania, z organami ścigania, wymiaru sprawiedliwości i innymi organami państwowymi, samorządowymi oraz z

Skazani, ich obrońcy i pełnomocnicy oraz właściwe organizacje pozarządowe mają prawo kierować skargi do organów powołanych na podstawie ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych dotyczących ochrony praw człowieka(np. Trybunał w Strassburgu). Korespondencja, w tych sprawach, osób pozbawionych wolności powinna być bezzwłocznie przekazywana do adresata i nie podlega cenzurze.

Korzystanie przez skazanego z przysługujących mu praw powinno następować w sposób nie naruszający praw innych osób oraz nie zakłócający ustalonego w zakładzie karnym porządku. Skazany musi przestrzegać zasad obowiązujących w zakładzie karnym.

Widzenia - odwiedziny i korespondencja

Kontakty z rodziną skazany może utrzymywać poprzez widzenia, korespondencję, rozmowy telefoniczne, paczki i przekazy pieniężne, a w uzasadnionych wypadkach, za zgodą dyrektora zakładu karnego, również przez inne środki łączności.


UWAGA: Nadzór nad widzeniami, cenzura korespondencji, kontrolowanie rozmów w trakcie widzeń i telefonicznych, są uzależnione od rodzaju i typu zakładu karnego, w którym skazany odbywa karę, a także od wymogów indywidualnego oddziaływania, z wyjątkiem prawa do otrzymywania paczek.

Należy pamiętać, że dyrektor zakładu karnego podejmuje decyzje dotyczące zatrzymania korespondencji w zakładach karnych typu zamkniętego i półotwartego, a w zakładach karnych typu półotwartego, także cenzurowania korespondencji oraz kontrolowania rozmów w trakcie widzeń i telefonicznych, z pewnymi wyjątkami jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa zakładu lub porządku publicznego, powiadamiając o tym sędziego penitencjarnego oraz skazanego. Dyrektor zakładu karnego może zezwolić na przekazanie skazanemu ważnej wiadomości zawartej w zatrzymanej korespondencji.

UWAGA: Dołączonych do akt osobowych kopii korespondencji przed jej ocenzurowaniem oraz korespondencji zatrzymanej nie udostępnia się skazanemu.


UWAGA: Dyrektor zakładu karnego podejmuje decyzje dotyczące zatrzymania otrzymywanych i przesyłanych przez skazanych paczek lub ich zniszczenia, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa zakładu lub porządku publicznego, powiadamiając o tym sędziego penitencjarnego oraz skazanego. Zniszczenie paczek odbywa się na podstawie odrębnych przepisów.

Skazany otrzymuje pisemne potwierdzenie odbioru w zakładzie karnym wysyłanej przez niego korespondencji urzędowej. Na kopercie umieszcza się odcisk stempla z nazwą zakładu karnego oraz odnotowuje się datę jej odbioru.

Jeśli skazany jest przaez kogoś odwiedzany, to te odwiedziny noszą nazwę "widzenia". Widzenie trwa 60 minut. W tym samym dniu skazanemu udziela się tylko jednego widzenia. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby do lat 15 mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich. Skazani, którzy sprawują pieczę nad dzieckiem do lat 15, mają prawo do dodatkowego widzenia z dziećmi.


Widzenie z osobą niebędącą członkiem rodziny lub inną osobą bliską, skazany może otrzymać za zezwoleniem dyrektora zakładu karnego. Skazany każdorazowo musi wystąpić o zgodę na takie widzenie.


Widzenia odbywają się pod nadzorem funkcjonariusza, w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt skazanego z osobą odwiedzającą, przy oddzielnym stoliku. W czasie widzenia można spożywać artykuły żywnościowe i napoje zakupione przez odwiedzających na terenie zakładu karnego. To oznacza, że można spożywać tylko to, co zostanie kupione na terenie więzienia.

W razie naruszenia przez skazanego lub osobę go odwiedzającą ustalonych przez dyrektora  zasad odbywania widzenia, może być ono przerwane lub zakończone przed czasem.

  Skazany ma prawo korzystać, na własny koszt, z samoinkasującego aparatu telefonicznego. W uzasadnionych wypadkach dyrektor zakładu karnego może zezwolić skazanemu na skorzystanie z  aparatu na koszt abonenta lub skazanego, a jeżeli skazany nie posiada środków pieniężnych, na koszt zakładu karnego.


Religia

Skazany ma prawo do wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posług religijnych oraz bezpośredniego uczestniczenia w nabożeństwach odprawianych w zakładzie karnym w dni świąteczne i słuchania nabożeństw transmitowanych przez środki masowego przekazu, a także do posiadania niezbędnych w tym celu książek, pism i przedmiotów. Skazany ma także prawo do uczestniczenia w prowadzonym w zakładzie karnym nauczaniu religii, brania udziału w działalności charytatywnej i społecznej kościoła lub innego związku wyznaniowego, a także do spotkań indywidualnych z duchownym kościoła lub innego związku wyznaniowego, do którego należy; duchowni ci mogą odwiedzać skazanych w pomieszczeniach, w których przebywają. Korzystanie z wolności religijnej nie może naruszać zasad tolerancji ani zakłócać ustalonego porządku w zakładzie karnym.

Administracja zakładu karnego ma obowiązek podejmowania odpowiednich działań celem zapewnienia skazanym bezpieczeństwa osobistego w czasie odbywania kary. Skazany ma obowiązek poinformować niezwłocznie przełożonego o zagrożeniach dla jego bezpieczeństwa osobistego oraz unikać tych zagrożeń.

Wyżywienie

Skazany otrzymuje trzy razy dziennie posiłki, o odpowiedniej wartości odżywczej, w tym co najmniej jeden posiłek gorący, z uwzględnieniem zatrudnienia i wieku skazanego, a w miarę możliwości także wymogów religijnych i kulturowych oraz napój do zaspokajania pragnienia. Skazany, którego stan zdrowia tego wymaga, otrzymuje wyżywienie według wskazań lekarza.

Cela - warunki pobytu

Skazany będzie osadzony się w celi mieszkalnej wieloosobowej lub jednoosobowej. Powierzchnia w celi mieszkalnej, przypadająca na skazanego, może wynosić nie mniej niż 3 m2. Cele muszą być wyposażone w odpowiedni sprzęt kwaterunkowy zapewniający skazanemu osobne miejsce do spania, odpowiednie warunki higieny, dostateczny dopływ powietrza i odpowiednią do pory roku temperaturę, według norm określonych dla pomieszczeń mieszkalnych, a także oświetlenie odpowiednie do czytania i wykonywania pracy. Urządzenia sanitarne w zakładzie karnym typu półotwartego i otwartego mogą być usytuowane poza celami mieszkalnymi. W wyjątkowych sytuacjach (któe są uregulowane w przepisach) można umieścić skazanego w celi, gdzie na jedną osobę przypada mniej niż 3 m2.

Skazany ma prawo posiadać w celi dokumenty związane z postępowaniem, którego jest uczestnikiem, artykuły żywnościowe i wyroby tytoniowe, środki higieny
osobistej, przedmioty osobistego użytku, zegarek, listy oraz fotografie członków rodziny i innych osób bliskich, przedmioty kultu religijnego, materiały piśmienne,
notatki osobiste, książki, prasę i gry świetlicowe. Dyrektor zakładu karnego może zezwolić skazanemu na posiadanie w celi sprzętu audiowizualnego, komputerowego oraz innych przedmiotów, w tym także podnoszących estetykę pomieszczenia lub będących wyrazem kulturalnych zainteresowań skazanego, jeżeli posiadanie tych przedmiotów nie narusza zasad porządku i bezpieczeństwa obowiązujących w zakładzie karnym.

Skazany nie może posiadać w celi albo przekazywać do depozytu w trakcie pobytu w zakładzie karnym przedmiotów, których wymiary lub ilość naruszają obowiązujący porządek albo utrudniają konwojowanie. Przedmioty te przesyła się, na koszt skazanego, do wskazanej przez niego osoby, instytucji lub organizacji.
W uzasadnionym wypadku przedmioty te mogą być przesłane na koszt zakładu karnego. Skazany nie może posiadać, poza depozytem, środków łączności oraz przedmiotów i dokumentów, które mogą stanowić zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa w zakładzie karnym.


Wypoczynek

Skazany ma prawo do niezbędnego dla zdrowia wypoczynku, w szczególności  prawo do co najmniej godzinnego spaceru i 8-godzinnego czasu przeznaczonego na sen w ciągu doby.  W razie naruszenia przez skazanego ustalonego sposobu odbywania spaceru, spacer może być zakończony przed czasem.

UWAGA: Skazany przekazuje do depozytu środki pieniężne i przedmioty wartościowe posiadane w zakładzie karnym. Środki pieniężne pozostawione w depozycie nie podlegają oprocentowaniu.

Zakupy


Skazany ma prawo co najmniej trzy razy w miesiącu dokonywać zakupów artykułów żywnościowych i wyrobów tytoniowych oraz innych artykułów dopuszczonych do sprzedaży w zakładzie karnym, za środki pieniężne pozostające do jego dyspozycji w depozycie.

Paczki

Skazany ma prawo otrzymać raz na kwartał paczkę z żywnością o ciężarze nieprzekraczającym wraz z opakowaniem 5 kg. W uzasadnionym wypadku skazany może otrzymać, za zgodą dyrektora zakładu karnego, paczkę przekraczającą dopuszczalny ciężar. Skazany może, za zezwoleniem dyrektora zakładu karnego, otrzymywać paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny, a po pozytywnym zaopiniowaniu przez lekarza –
również z lekami; wydawanie leków odbywa się na zasadach ustalonych przez lekarza. Paczki podlegają kontroli w obecności skazanego. W paczkach nie mogą być dostarczane artykuły, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartość. Artykuły żywnościowe, uznane przez lekarza lub inną upoważnioną osobę wykonującą zawód medyczny w podmiocie leczniczym dla osób pozbawionych wolności, za nienadające się do spożycia, podlegają zniszczeniu w obecności skazanego.
Dyrektor zakładu karnego może, na wniosek lub po zasięgnięciu opinii lekarza, zezwolić skazanemu, ze względu na stan jego zdrowia, na dokonywanie dodatkowych zakupów artykułów żywnościowych i otrzymywanie paczek o większym ciężarze.

Leczenie

Skazanemu zapewnia się bezpłatne świadczenia zdrowotne, leki i artykuły sanitarne. Niemniej skazanemu odbywającemu karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo wyboru lekarza i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych świadczeń opieki zdrowotnej, lekarza dentysty oraz szpitala.

UWAGA: Protezy, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze zapewnia się skazanemu bezpłatnie, jeżeli ich brak mógłby pogorszyć stan zdrowia lub uniemożliwić odbywanie kary pozbawienia wolności, a w innych wypadkach odpłatnie.

Skazany ma obowiązek przestrzegania przepisów określających zasady i tryb wykonywania kary, ustalonego w zakładzie karnym porządku oraz wykonywania poleceń przełożonych i innych osób uprawnionych, a w szczególności:
1) poprawnego zachowania się,
2) przestrzegania higieny osobistej i czystości pomieszczeń, w których przebywa,
3) niezwłocznego zawiadomienia przełożonego o chorobie własnej oraz o zauważonych objawach chorobowych u innego skazanego,
4) poddania się – niezależnie od obowiązków określonych w przepisach o zwalczaniu chorób zakaźnych, wenerycznych i gruźlicy, alkoholizmu i narkomanii – przewidzianym przepisami badaniom, leczeniu, zabiegom lekarskim, sanitarnym oraz rehabilitacji, a skazany, co do którego sędzia penitencjarny zarządził przeprowadzenie badań psychologicznych lub psychiatrycznych, dodatkowo – udzielania osobom prowadzącym badania informacji o stanie zdrowia, przebytych chorobach i urazach oraz warunkach w jakich się wychowywał oraz wykonywania zleconych przez psychiatrę lub psychologa czynności niezbędnych dla potrzeb badania,
5) wykonywania pracy, jeżeli przepisy szczególne, także wynikające z prawa międzynarodowego, nie przewidują zwolnienia od tego obowiązku, oraz wykonywania prac porządkowych w obrębie zakładu karnego,
6) dbałości o mienie zakładu karnego oraz instytucji lub podmiotu gospodarczego, w którym jest zatrudniony,
7) poddania się czynnościom mającym na celu identyfikację osoby.


Kontrola osobista

W wypadkach uzasadnionych względami porządku lub bezpieczeństwa skazany podlega kontroli osobistej. Z tych samych względów kontroli podlegają również cele i inne pomieszczenia, w których skazany przebywa, znajdujące się w nich przedmioty, a także przedmioty jemu dostarczane lub przekazywane przez niego innej osobie. Kontrolę celi i innych pomieszczeń przeprowadza się podczas nieobecności skazanych. Kontrola osobista polega na oględzinach ciała oraz sprawdzeniu odzieży, bielizny i obuwia, a także przedmiotów posiadanych przez skazanego. Oględziny ciała oraz sprawdzenie odzieży i obuwia przeprowadza się w pomieszczeniu, podczas nieobecności osób postronnych oraz osób odmiennej płci i dokonywane są za pośrednictwem osoby tej samej płci. Kontrola może być przeprowadzona w każdym czasie. W razie konieczności dopuszczalne jest naruszenie plomb gwarancyjnych oraz uszkodzenie kontrolowanych przedmiotów w niezbędnym zakresie. Znalezione w czasie kontroli przedmioty, których skazany nie może posiadać, podlegają zatrzymaniu, zaś przedmioty, których właściciela ustalono, przekazuje się do depozytu albo przesyła się na koszt skazanego, do wskazanej przez niego osoby, instytucji lub organizacji. W uzasadnionym wypadku przedmioty te mogą być przesłane na koszt zakładu karnego. Przedmioty i notatki, których właściciela nie ustalono podlegają zniszczeniu, pieniądze zaś oraz przedmioty wartościowe przekazuje się na rzecz Skarbu Państwa albo na pomoc postpenitencjarną.

Skazanemu nie wolno:
1) uczestniczyć w grupach organizowanych bez zgody lub wiedzy właściwego przełożonego,
2) posługiwać się wyrazami lub zwrotami wulgarnymi, obelżywymi albo gwarą przestępców,
3) uprawiać gier hazardowych,
4) spożywać alkoholu oraz używać środków odurzających lub substancji psychotropowych,
5) odmawiać przyjmowania posiłków dostarczanych przez administrację zakładu karnego w celu wymuszenia określonej decyzji lub postępowania, a także powodować u siebie uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, jak również nakłaniać lub pomagać w dokonywaniu takich czynów,
6) wykonywać tatuaży i zezwalać na ich wykonywanie na sobie, jak również nakłaniać lub pomagać w dokonywaniu takich czynów,
7) porozumiewać się z osobami postronnymi oraz osadzonymi w innej celi, jeżeli naruszałoby to ustalony w zakładzie karnym porządek,
8) samowolnie zmieniać celi mieszkalnej, miejsca wyznaczonego do spania, stanowiska pracy i miejsca wykonywania zleconej czynności,
9) zmieniać wyglądu zewnętrznego w sposób utrudniający identyfikację, w szczególności poprzez zgolenie lub zapuszczenie przez skazanego włosów, brody lub wąsów albo zmianę ich koloru, chyba że uzyska na to zgodę dyrektora zakładu karnego.


W wypadku, gdy wykonywanie kary pozbawienia wolności może zagrażać życiu skazanego lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo, dyrektor zakładu karnego, na wniosek lekarza, niezwłocznie powiadamia o tym sędziego penitencjarnego. W wypadku gdy życiu skazanego grozi poważne niebezpieczeństwo, stwierdzone co najmniej przez dwóch lekarzy, można dokonać koniecznego zabiegu lekarskiego, nie wyłączając chirurgicznego, nawet mimo sprzeciwu skazanego. W wypadku sprzeciwu skazanego o dokonaniu zabiegu orzeka sąd penitencjarny. W nagłym wypadku, jeżeli zachodzi bezpośrednie niebezpieczeństwo śmierci skazanego, o konieczności zabiegu decyduje lekarz.

UWAGA: Skazany, który w celu wymuszenia określonej decyzji lub postępowania organu wykonawczego lub uchylenia się od ciążącego na nim obowiązku powoduje u siebie uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia (sam robi sobie krzywdę), niezależnie od odpowiedzialności dyscyplinarnej, może być obciążony w całości lub w części kosztami związanymi z leczeniem. W tych sprawach orzeka sąd penitencjarny.


W razie wyrządzenia przez skazanego z jego winy szkody w mieniu zakładu karnego, nieprzekraczającej dwukrotnej wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracowników, dyrektor tego zakładu może zobowiązać skazanego do naprawienia tej szkody przez zapłatę odpowiedniej kwoty pieniężnej.


2.10.2008-17.03.2009     /           12.10.2012 - ?
W końcu przyjdzie ten dzień że spełni się marzenie otworzy sie
klapa to nie będzie widzenie nie będzie to spacer to nie
będzie świetlica nie będzie peronki tylko będzie ulica !
http://elapso.pl/suwaczek/Jego_Anioł/3C92DE/0F15BD/FFFFFF/080647/11180.png http://s5.rimg.info/9f7c03c20cbcef3c12e5077f766c16c4.gif

Offline

#2 2013-06-08 13:57:08

FilipkovaMama

Gość

Re: Prawo i obowiązki skazanego

"Cele muszą być wyposażone w odpowiedni sprzęt kwaterunkowy zapewniający skazanemu osobne miejsce do spania, odpowiednie warunki higieny, dostateczny dopływ powietrza i odpowiednią do pory roku temperaturę, według norm określonych dla pomieszczeń mieszkalnych..."

to jest śmiech w wielu więzieniach są dalej tygrysy w oknach co według unii jest niedopuszczalne! i te plandeki na oknach przecież tam przy temp.25 stopni C jest w celi smażalnia! nie masz wiatraka to się smaż, dostateczny dopływ powietrza? przez plandekę w oknie ;] śmiech, o higienie i zarzyganych nie pranych materacach i kocach już nie wspomnę super higiena ;] Ja połowę tych zakładów bym pozamykała ze względów właśnie higieny! Prysznic raz w tygodniu 5 min? w niektórych jest co dwa tygodnie, jeszcze w innych dwa razy w tygodniu różnie z tym bywa... a co do niektórych gadów jeszcze, uważają się za lepszych ludzi? Kim on jest ja się pytam, że poniża więźnia? Co zdarza się często, nikt o tym nie mówi co nie znaczy, że takich sytuacji nie ma!

#3 2013-06-10 08:43:46

kasiajjj

Użytkownik

Zarejestrowany: 2013-02-19
Posty: 683

Re: Prawo i obowiązki skazanego

Filipkova mama tak to jest niestety..U nas też są te plandeki, więc wiem co masz na myśli.
Jak mój mąz był w Strzelcach to zimą spali w kurtkach zimowych i się trzepali z zimna. Antybiotyk za antybiotykiem brał wtedy
A i ponieważ mój mąż jest wysoki, wszędzie ma za krótkie łóżka. Od dwóch lat się nie wyspał, ale to już szczegół...Gorzej będzie jak mu kręgosłup padnie.


od 18.07.2011

Offline

#4 2013-10-13 13:40:20

Jarek

Gość

Re: Prawo i obowiązki skazanego

Witam wszystkich. Mam pytanko. Kolega przebywa w zakładzie karnym i prosił mnie żebym sprawdził mu czy może wystąpić poprzez kuratora lub w inny sposób o psychologa sądowego( o badania psychologiczne). Chodzi o to, żeby psycholog stwierdził czy, resocjalizacja przebiega pomyślnie. Jak ktoś wie niech napisze czy może wystąpić o tego psychologa i w jaki sposób. Z góry dziękuję.

#5 2014-01-08 00:48:25

 Jego_Anioł

Użytkownik

Zarejestrowany: 2013-03-09
Posty: 285

Re: Prawo i obowiązki skazanego

Jarek z tego co wiem to w ZK jest co jakis czas wywiad z psychologiem i psycholog ocenia i prowadzi wywiad z osadzonym .


2.10.2008-17.03.2009     /           12.10.2012 - ?
W końcu przyjdzie ten dzień że spełni się marzenie otworzy sie
klapa to nie będzie widzenie nie będzie to spacer to nie
będzie świetlica nie będzie peronki tylko będzie ulica !
http://elapso.pl/suwaczek/Jego_Anioł/3C92DE/0F15BD/FFFFFF/080647/11180.png http://s5.rimg.info/9f7c03c20cbcef3c12e5077f766c16c4.gif

Offline

#6 2014-01-12 22:25:34

Izaa

Gość

Re: Prawo i obowiązki skazanego

Jakie dane osoby ktora ma go odwiedzic potrzebuje wiezien do wpisania na liste widzen ? bo musze napisać w liscie do tej osoby swoje dane potrzebne do wpisania na liste a nie wiem jakie dokladnie sa potrzebne ?

#7 2014-01-12 22:55:26

 Barbie

http://s12.rimg.info/bd5f2aa2b30b7e6d82bc54ab7e265e1f.gif

Skąd: Lublin
Zarejestrowany: 2013-03-22
Posty: 479

Re: Prawo i obowiązki skazanego

Imię, nazwisko i adres zameldowania


"Sprawiedliwość jest to istota teoretyczna, wcielona w zbiór indywiduów zmieniających się bez ustanku, których dobre intencje i pamięć są, jak one, niezmiennie wędrowne"

- Honoré de Balzac

Offline

#8 2014-01-13 10:56:11

 Jego_Anioł

Użytkownik

Zarejestrowany: 2013-03-09
Posty: 285

Re: Prawo i obowiązki skazanego

i imie ojca.


2.10.2008-17.03.2009     /           12.10.2012 - ?
W końcu przyjdzie ten dzień że spełni się marzenie otworzy sie
klapa to nie będzie widzenie nie będzie to spacer to nie
będzie świetlica nie będzie peronki tylko będzie ulica !
http://elapso.pl/suwaczek/Jego_Anioł/3C92DE/0F15BD/FFFFFF/080647/11180.png http://s5.rimg.info/9f7c03c20cbcef3c12e5077f766c16c4.gif

Offline

#9 2014-01-13 12:13:11

 Maleństwo

Admin

Skąd: Pomorze,blisko morze :)
Zarejestrowany: 2013-02-19
Posty: 909

Re: Prawo i obowiązki skazanego

aniołku tu chodzi o dane osoby która będzie odwiedzać,więc nie wydaje mi się aby imię ojca było potrzebne

Offline

#10 2014-01-13 14:08:21

 Jego_Anioł

Użytkownik

Zarejestrowany: 2013-03-09
Posty: 285

Re: Prawo i obowiązki skazanego

Malenstwo no przeciez czytam jak to nie ? moj K . potrzebuje zawsze imie ojca osoby ktora odwiedza.


2.10.2008-17.03.2009     /           12.10.2012 - ?
W końcu przyjdzie ten dzień że spełni się marzenie otworzy sie
klapa to nie będzie widzenie nie będzie to spacer to nie
będzie świetlica nie będzie peronki tylko będzie ulica !
http://elapso.pl/suwaczek/Jego_Anioł/3C92DE/0F15BD/FFFFFF/080647/11180.png http://s5.rimg.info/9f7c03c20cbcef3c12e5077f766c16c4.gif

Offline

#11 2014-01-14 01:06:47

 Barbie

http://s12.rimg.info/bd5f2aa2b30b7e6d82bc54ab7e265e1f.gif

Skąd: Lublin
Zarejestrowany: 2013-03-22
Posty: 479

Re: Prawo i obowiązki skazanego

Fakt. Imię ojca też jest potrzebne


"Sprawiedliwość jest to istota teoretyczna, wcielona w zbiór indywiduów zmieniających się bez ustanku, których dobre intencje i pamięć są, jak one, niezmiennie wędrowne"

- Honoré de Balzac

Offline

#12 2014-01-14 18:34:52

 Maleństwo

Admin

Skąd: Pomorze,blisko morze :)
Zarejestrowany: 2013-02-19
Posty: 909

Re: Prawo i obowiązki skazanego

W takim razie przepraszam nie wiedziałam o tym

Offline

#13 2014-01-14 20:04:37

 Gosiaa

http://s12.rimg.info/bd5f2aa2b30b7e6d82bc54ab7e265e1f.gif

Zarejestrowany: 2013-02-20
Posty: 961

Re: Prawo i obowiązki skazanego

Zgadza się, ja też kojarzę, że podawałam imię swojego ojca, jak S wpisywał mnie na listę.
Tylko zastanawiam się z adresem, bo nieraz mieszka się gdzie indziej, niż jest się zameldowanemu a na prośbie o widzenie chyba pisze się adres zamieszkania.. Ale nie chcę wprowadzać w błąd, bo ja akurat mam adres meldunku i zamieszkania ten sam, więc bez problemu.


"Nadzieja zgubną jest koleżanką."
Szczęście uleciało w dal...

Offline

#14 2014-01-14 22:34:49

 Jego_Anioł

Użytkownik

Zarejestrowany: 2013-03-09
Posty: 285

Re: Prawo i obowiązki skazanego

nie wiem jak to jest ale chyba dane by sie zgadzaly z dowodem .


2.10.2008-17.03.2009     /           12.10.2012 - ?
W końcu przyjdzie ten dzień że spełni się marzenie otworzy sie
klapa to nie będzie widzenie nie będzie to spacer to nie
będzie świetlica nie będzie peronki tylko będzie ulica !
http://elapso.pl/suwaczek/Jego_Anioł/3C92DE/0F15BD/FFFFFF/080647/11180.png http://s5.rimg.info/9f7c03c20cbcef3c12e5077f766c16c4.gif

Offline

#15 2014-04-12 12:54:58

 Maggie

http://s12.rimg.info/bd5f2aa2b30b7e6d82bc54ab7e265e1f.gif

Zarejestrowany: 2013-03-03
Posty: 307

Re: Prawo i obowiązki skazanego

dziewczynki ememensik coś mi wspominał,że mają teraz wprowadzić prysznic 2 razy w tygodniu zamiast 1-go słyszałyście coś o tym,bo to chyba w każdym powinno być...nawet zażartowałam,że lato idzie to wolą im dać dodatkowy prysznic w tygodniu niż wąchać te "zapachy"


Razem od 14.01.2016

nie rezygnuje się z ludzi,których się kocha...

http://cdn.content.sweetim.com/sim/cpie/emoticons/000205FD.gif http://cdn.content.sweetim.com/sim/cpie/emoticons/00020645.gif http://cdn.content.sweetim.com/sim/cpie/emoticons/000205FD.gif

Offline

#16 2014-04-12 18:47:04

kasiajjj

Użytkownik

Zarejestrowany: 2013-02-19
Posty: 683

Re: Prawo i obowiązki skazanego

Może chodzi o Europejskie Reguły Więzienne
http://www.cossw.pl/file/redir.php?id=5853

Higiena
(..)
19.4 Tworzy się odpowiednie pomieszczenia, tak aby każdy więzień mógł wykąpać się
lub wziąć prysznic w temperaturze stosownej do klimatu, w miarę możliwości
codziennie, lecz przynajmniej dwa razy w tygodniu (lub w razie potrzeby częściej)
w interesie ogólnej higieny.

Ciekawy artykuł odnośnie ERW http://www.lex.pl/akt/-/akt/europejskie … e-z-2006-r
"ERW 2006 są zaleceniami i jako takie są pozbawione wiążącego nakazu wypełnienia ich treści. W państwach, w których przywiązuje się wagę do prawidłowego toku wykonania kary, kwestię tę rozwiązuje się przez inkorporację treści ERW 2006 do prawa wewnętrznego. Przykładem jest Finlandia, gdzie w październiku 2006 r. znowelizowano prawo wykonawcze - wcielono standardy ERW 2006 i zharmonizowano przepisy z przyjętymi przez Finlandię konwencjami z zakresu praw człowieka. W podobnym kierunku poszły pozostałe państwa skandynawskie, a także Francja i Niemcy. (...)
Hasła "Europejskie Reguły Więzienne" próżno szukać, niestety, w wyszukiwarce na stronie internetowej polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości. Również na stronie Służby Więziennej, w podstawach prawnych działania SW, brak chociażby wzmianki o ERW 2006."


od 18.07.2011

Offline

#17 2014-04-12 20:16:33

 Maggie

http://s12.rimg.info/bd5f2aa2b30b7e6d82bc54ab7e265e1f.gif

Zarejestrowany: 2013-03-03
Posty: 307

Re: Prawo i obowiązki skazanego

kasiajjj może ja już te reguły stosowałam wcześniej nie wiem czy kojarzysz,przy pisaniu prośby o widzenie a teraz faktycznie może coraz bardziej usprawniają to aby dostosować nasze "prawo" do europejskiego


Razem od 14.01.2016

nie rezygnuje się z ludzi,których się kocha...

http://cdn.content.sweetim.com/sim/cpie/emoticons/000205FD.gif http://cdn.content.sweetim.com/sim/cpie/emoticons/00020645.gif http://cdn.content.sweetim.com/sim/cpie/emoticons/000205FD.gif

Offline

#18 2014-04-13 00:57:26

 Barbie

http://s12.rimg.info/bd5f2aa2b30b7e6d82bc54ab7e265e1f.gif

Skąd: Lublin
Zarejestrowany: 2013-03-22
Posty: 479

Re: Prawo i obowiązki skazanego

Coś gdzieś słyszałam o zmianach w kkw (m.in. z prysznicem), ale szczerze powiem, że nie sprawdzałam.
Tak prawdę powiedziawszy kkw będą musieli dostosować do ERW i nowelizacja jest nieunikniona.


"Sprawiedliwość jest to istota teoretyczna, wcielona w zbiór indywiduów zmieniających się bez ustanku, których dobre intencje i pamięć są, jak one, niezmiennie wędrowne"

- Honoré de Balzac

Offline

#19 2014-04-13 11:49:57

lola633

Użytkownik

Zarejestrowany: 2013-08-23
Posty: 11

Re: Prawo i obowiązki skazanego

Prysznic marzenie mój syn aby się wykąpać musi sobie w wiaderku grzałką wodę zagrzać takie mają prawa tak się myje już ponad 2 lata

Offline

#20 2014-04-13 18:05:09

Tola

Użytkownik

Zarejestrowany: 2014-02-03
Posty: 106

Re: Prawo i obowiązki skazanego

lola - masakra... u mojego jest prysznic raz w tygodniu, ale jest szczęśliwy bo ciepłą wodę mają


http://www.suwaczek.pl/cache/b667ac3dd6.png

"Czemu cię nie ma na odległość ręki?"

Offline

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
www.sonyericsson4ever.pun.pl www.flyff.pun.pl www.lechia1914.pun.pl www.strzelnicabydgoszcz.pun.pl www.volturi.pun.pl