Za murami ZK

Miłość to nie zawsze śmiech, ale i łzy...To nie zawsze szczęście ale i tęsknota...Teraz to kraty, a za nimi Ty...W mym sercu na krzyk budzi się ochota...Czekając na Ciebie mój ukochany...Miłością przebijam wysoki mur... Abym mogła Cię już mieć przy sobie...I razem z Tobą dotknąć szczęścia chmur...


#1 2013-02-21 16:13:39

 nikka04

http://s12.rimg.info/bd5f2aa2b30b7e6d82bc54ab7e265e1f.gif

36615071
Skąd: Łódź
Zarejestrowany: 2013-02-19
Posty: 76

Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Art. 159. § 1. Warunkowo zwolnionego sąd penitencjarny może w okresie próby oddać pod dozór kuratora sądowego, osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, organizacji lub instytucji, do której działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym, oraz nałożyć na niego obowiązki określone w art. 72 § 1 Kodeksu karnego, a jeżeli szkoda wyrządzona przestępstwem, za które skazany odbywa karę, nie została naprawiona, orzec obowiązek określony w art. 72 § 2 Kodeksu karnego. Wobec skazanego za przestępstwo określone w art. 197-203 Kodeksu karnego, popełnione w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych, młodocianego sprawcy przestępstwa umyślnego, sprawcy określonego w art. 64 Kodeksu karnego, a także wobec skazanego na karę dożywotniego pozbawienia wolności oddanie pod dozór jest obowiązkowe.

§ 2. Warunkowo zwolniony, który został zobowiązany do wykonywania obowiązków związanych z okresem próby i nie został oddany pod dozór, jest obowiązany do:
1) bezzwłocznego, a najpóźniej w ciągu 7 dni od zwolnienia z zakładu karnego, zgłoszenia się do sądowego kuratora zawodowego sądu rejonowego, w którego okręgu będzie miał miejsce stałego pobytu,
2) zgłaszania się do sądowego kuratora zawodowego w określonych przez niego terminach i udzielania wyjaśnień co do przebiegu okresu próby,
3) niezmieniania bez zgody sądu miejsca stałego pobytu,
4) wykonywania nałożonych na niego obowiązków
- o czym sąd poucza warunkowo zwolnionego.

§ 3. W razie oddania pod dozór sąd poucza skazanego o obowiązku wynikającym z art. 169 § 2.
Art. 160. § 1. Sąd penitencjarny odwołuje warunkowe zwolnienie, jeżeli warunkowo zwolniony:
1) w okresie próby popełnił przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności,
2) uchyla się od wykonania obowiązków, o których mowa w art. 159 § 2,
3) uchyla się od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych,
4) w okresie próby rażąco naruszył porządek prawny, w szczególności popełnił inne przestępstwo niż określone w pkt 1 lub została orzeczona inna kara niż określona w pkt 1.

§ 2. Sąd penitencjarny odwołuje warunkowe zwolnienie, jeżeli zwolniony, skazany za przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkującej wspólnie ze sprawcą, w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, ponownie używając przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkującej wspólnie ze sprawcą.

§ 3. W razie zaistnienia przesłanek określonych w § 1 pkt 1, w § 2 lub art. 75 § 3 Kodeksu karnego sądowy kurator zawodowy, a gdy skazany został oddany pod dozór osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, organizacji lub instytucji, o której mowa w art. 159 § 1, także ta osoba lub przedstawiciel tego stowarzyszenia, organizacji lub instytucji, bezzwłocznie kieruje do sądu wniosek o odwołanie warunkowego zwolnienia. W posiedzeniu ma prawo wziąć udział prokurator, skazany oraz obrońca, sądowy kurator zawodowy, a gdy skazany pozostaje pod dozorem osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, organizacji lub instytucji, o której mowa w art. 159 § 1, także ta osoba lub przedstawiciel stowarzyszenia, organizacji lub instytucji.

§ 4. Sąd odwołuje warunkowe zwolnienie skazanego, jeżeli okoliczności, o których mowa w § 1 pkt 2-4, zaistnieją po udzieleniu skazanemu pisemnego upomnienia przez sądowego kuratora zawodowego, chyba że przemawiają przeciwko temu szczególne względy.

§ 5. Sąd może odstąpić od odwołania warunkowego zwolnienia, o którym mowa w § 1, w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami. Nie dotyczy to sytuacji określonej w § 1 pkt 1.

§ 6. Na postanowienie w przedmiocie odwołania warunkowego zwolnienia przysługuje zażalenie.

§ 7. W przypadku odwołania warunkowego zwolnienia nie zalicza się na poczet kary okresu spędzonego na wolności.

Art. 161. § 1. O warunkowym zwolnieniu orzeka sąd penitencjarny na posiedzeniu, które powinno odbyć się w zakładzie karnym. W posiedzeniu ma prawo wziąć udział prokurator, skazany oraz obrońca, a także inne osoby, którym służy uprawnienie do złożenia wniosku o warunkowe zwolnienie, jeżeli wniosek taki złożyły.

§ 2. Wniosek o warunkowe zwolnienie może złożyć również dyrektor zakładu karnego lub sądowy kurator zawodowy.

§ 3. Jeżeli orzeczona kara lub suma kar nie przekracza 3 lat pozbawienia wolności, wniosku skazanego lub jego obrońcy, złożonego przed upływem 3 miesięcy od wydania postanowienia o odmowie warunkowego zwolnienia, nie rozpoznaje się aż do upływu tego okresu.

§ 4. Jeżeli orzeczona kara lub suma kar przekracza 3 lata pozbawienia wolności, wniosku skazanego lub jego obrońcy, złożonego przed upływem 6 miesięcy od wydania postanowienia o odmowie warunkowego zwolnienia, nie rozpoznaje się aż do upływu tego okresu.


§ 5. Dyrektor zakładu karnego, składając wniosek o warunkowe zwolnienie, przesyła jednocześnie opinię sporządzoną przez administrację zakładu karnego zawierającą w szczególności prognozę kryminologiczno-społeczną. W innych przypadkach opinię tę dyrektor zakładu karnego przesyła na żądanie sądu penitencjarnego lub na prośbę skazanego składającego wniosek o warunkowe zwolnienie.

Art. 162. § 1. Sąd penitencjarny wysłuchuje przedstawiciela administracji zakładu karnego, a sądowego kuratora zawodowego, jeżeli składał wniosek o warunkowe zwolnienie, oraz uwzględnia ugodę zawartą w wyniku mediacji. W wypadku skazanego za przestępstwo określone w art. 197-203 Kodeksu karnego, popełnione w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych, warunkowe zwolnienie nie może być udzielone bez zasięgnięcia opinii biegłych.

§ 2. Na postanowienie w przedmiocie warunkowego zwolnienia przysługuje zażalenie. Podlega ono rozpoznaniu w terminie 14 dni. Przepis art. 154 § 1 stosuje się odpowiednio.

§ 3. Na postanowienie odmawiające udzielenia warunkowego zwolnienia przysługuje zażalenie także dyrektorowi zakładu karnego lub sądowemu kuratorowi zawodowemu, jeżeli składali wniosek o warunkowe zwolnienie.

Art. 163. § 1. W sprawach związanych z wykonaniem orzeczenia o warunkowym zwolnieniu oraz w sprawie odwołania warunkowego zwolnienia właściwy jest sąd penitencjarny, który udzielił zwolnienia, a jeżeli warunkowo zwolniony przebywa w okręgu innego sądu, właściwy jest sąd penitencjarny, w którego okręgu skazany ma miejsce stałego pobytu.

§ 2. Sąd penitencjarny może, w granicach określonych w art. 80 § 1 i 2 Kodeksu karnego, zmienić okres próby. Sąd może również w okresie próby ustanawiać, rozszerzać lub zmieniać obowiązki wymienione w art. 72 § 1 Kodeksu karnego albo od wykonywania nałożonych obowiązków zwolnić, z wyjątkiem obowiązku wymienionego w art. 72 § 2 Kodeksu karnego, jak również oddać skazanego pod dozór lub od dozoru zwolnić. Wniosek o wydanie postanowienia może złożyć również sądowy kurator zawodowy.

§ 3. Wykonując orzeczenie o warunkowym zwolnieniu wobec skazanego, który nie został oddany pod dozór lub zobowiązany do wykonania obowiązków związanych z okresem próby, sąd penitencjarny stosuje odpowiednio art. 14.

§ 4. Na postanowienie wydane na podstawie § 2 przysługuje zażalenie.
Skazanego na karę pozbawienia wolności sąd może warunkowo zwolnić z odbycia reszty kary tylko wówczas, gdy:
-jego postawa,
-jego właściwości i warunki osobiste,
-okoliczności popełnienia przestępstwa,
-zachowanie po popełnieniu przestępstwa i w czasie odbywania kary, uzasadniają przekonanie, iż skazany po zwolnieniu będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności – nie popełni ponownie przestępstwa (art. 77 kk).


   *Skazanego można warunkowo zwolnić po odbyciu przez niego co najmniej 1/2 (połowy) kary.
   *Skazanego – recydywistę /określonego w art. 64 § 1 k.k./ można warunkowo zwolnić po odbyciu 2/3 (dwóch trzecich) kary.
   *Skazanego – multirecydywistę /określonego w art. 64 § 2 k.k./ można warunkowo zwolnić po odbyciu 3/4 (trzech czwartych) kary.
   *Skazanego, określonego w art. 65 § 1 k.k. można warunkowo zwolnić po odbyciu 3/4 (trzech czwartych) kary.
   *Skazanego na karę 25 lat pozbawienia wolności można warunkowo zwolnić po odbyciu 15 lat kary.
   *Skazanego na karę dożywotniego pozbawienia wolności po odbyciu 25 lat kary.

W indywidualnych przypadkach sąd wydając wyrok skazujący może zaostrzyć powyższe wymagania czasowe.

Skazanego można warunkowo zwolnić w każdym czasie bez ograniczeń wynikających z ww. przesłanek formalnych, jeżeli równocześnie:
-korzystał co najmniej przez jeden rok z przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności,
-odbył co najmniej 6 miesięcy kary,
-kara lub suma kar do odbycia nie przekracza 3 lat pozbawienia wolności.

Czas pozostałej do odbycia kary stanowi okres próby.
W razie warunkowego zwolnienia – nie może on być krótszy niż 2 lata ani dłuższy niż 5 lat.
Odnośnie skazanego – multirecydywisty, jak i skazanego w warunkach art. 65 § 1 k.k. – okres próby nie może być krótszy niż 3 lata.
W razie warunkowego zwolnienia z kary dożywotniego pozbawienia wolności lub kary 25 lat pozbawienia wolności (według nowych przepisów od 1 stycznia 2012 r.) – okres próby wynosi 10 lat.
Warunkowo zwalniając skazanego za przestępstwo określone w art. 197-203 k.k., młodocianego sprawcy przestępstwa umyślnego oraz określonego w art. 64 i 65 k.k., a także skazanego na karę dożywotniego pozbawienia wolności – obowiązkowe jest oddanie pod dozór kuratora sądowego.
Jeżeli w okresie próby i w ciągu dalszych 6 miesięcy nie odwołano warunkowego zwolnienia, karę uważa się za odbytą – z chwilą warunkowego zwolnienia.* źródło: http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,3 … ienie.html
              http://pl.wikipedia.org/wiki/Warunkowe_ … zwolnienie

Ostatnio edytowany przez nikka04 (2013-02-22 14:45:46)


Spełniło się długo wyczekiwane marzenie

Offline

#2 2013-03-12 15:42:10

Anonymous

Gość

Re: Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Kodeks Karny
Art. 77.  § 1. Skazanego na karę pozbawienia wolności sąd może warunkowo zwolnić z odbycia reszty kary tylko wówczas, gdy jego postawa, właściwości i warunki osobiste, okoliczności popełnienia przestępstwa oraz zachowanie po jego popełnieniu i w czasie odbywania kary uzasadniają przekonanie, że skazany po zwolnieniu będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.

§ 2. W szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd wymierzając karę pozbawienia wolności może wyznaczyć surowsze ograniczenia do skorzystania przez skazanego z warunkowego zwolnienia niż przewidziane w art. 78.

Art. 78.  § 1. Skazanego można warunkowo zwolnić po odbyciu co najmniej połowy kary.

§ 2. Skazanego określonego w art. 64 § 1 można warunkowo zwolnić po odbyciu dwóch trzecich kary, natomiast określonego w art. 64 § 2 po odbyciu trzech czwartych k.

§ 3. Skazanego na karę 25 lat pozbawienia wolności można warunkowo zwolnić po odbyciu 15 lat kary, natomiast skazanego na karę dożywotniego pozbawienia wolności po odbyciu 25 lat kary.

Art. 79.  § 1. Przepisy art. 78 § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do sumy dwóch lub więcej nie podlegających łączeniu kar pozbawienia wolności, które skazany ma odbyć kolejno; przepis art. 78 § 2 stosuje się, jeżeli chociażby jedno z przestępstw popełniono w warunkach określonych w art. 64.

§ 2. Skazanego można, niezależnie od warunków określonych w art. 78 § 1 lub 2, zwolnić warunkowo po odbyciu 15 lat pozbawienia wolności.

§ 3. Przepis art. 78 § 3 stosuje się odpowiednio, jeżeli chociażby jedna z niepodlegających łączeniu kar, które skazany ma odbyć kolejno, jest karą 25 lat pozbawienia wolności lub dożywotniego pozbawienia wolności.


Art. 80.  § 1. W razie warunkowego zwolnienia czas pozostały do odbycia kary stanowi okres próby, który jednak nie może być krótszy niż 2 lata ani dłuższy niż 5 lat.

§ 2. Jeżeli skazanym jest osoba określona w art. 64 § 2, okres próby nie może być krótszy niż 3 lata.

§ 3. W razie warunkowego zwolnienia z kary 25 lat pozbawienia wolności lub dożywotniego pozbawienia wolności okres próby wynosi 10 lat.

Art. 81.  W razie odwołania warunkowego zwolnienia ponowne warunkowe zwolnienie nie może nastąpić przed upływem roku od osadzenia skazanego w zakładzie karnym, a w wypadku kary 25 lat pozbawienia wolności lub kary dożywotniego pozbawienia wolności przed upływem 5 lat.


Art. 82.  § 1. Jeżeli w okresie próby i w ciągu 6 miesięcy od jej zakończenia nie odwołano warunkowego zwolnienia, karę uważa się za odbytą z chwilą warunkowego zwolnienia.

§ 2. W wypadku objęcia wyrokiem łącznym kary, z której odbywania skazany został warunkowo zwolniony, na poczet orzeczonej kary łącznej zalicza się jedynie okres faktycznego odbywania kary.

#3 2013-08-12 17:41:19

magda

Gość

Re: Warunkowe przedterminowe zwolnienie

hej orientujecie sie moze ile czasu po komisji czeka sie na wokande?

#4 2013-08-12 19:41:19

 Barbie

http://s12.rimg.info/bd5f2aa2b30b7e6d82bc54ab7e265e1f.gif

Skąd: Lublin
Zarejestrowany: 2013-03-22
Posty: 479

Re: Warunkowe przedterminowe zwolnienie

To zależy kiedy Zk wyśle wniosek o warunkowe - o ile występuje, albo skazany kiedy wyśle wniosek i kiedy w Sądzie Penitencjarnym będą najbliższe wolne terminy. Jeśli dużo osób w danym czasie staje na wokandę, to trzeba czekać dłużej, jeśli mało, krócej.
Nikt Ci dokładnie nie powie jak długo trzeba czekać. To może być np od 2 tygodni do 2 miesięcy, ale pewności co do tych terminów mieć nie można...

Znałam przypadek, że Dyrektor ZK złożył wniosek do Sądu o warunkowe dopiero po 2 miesiącach od komisji, a za następny miesiąc dopiero było posiedzenie o warunkowe zwolnienie...


"Sprawiedliwość jest to istota teoretyczna, wcielona w zbiór indywiduów zmieniających się bez ustanku, których dobre intencje i pamięć są, jak one, niezmiennie wędrowne"

- Honoré de Balzac

Offline

#5 2013-09-17 10:46:48

 nula

http://s12.rimg.info/bd5f2aa2b30b7e6d82bc54ab7e265e1f.gif

Zarejestrowany: 2013-08-10
Posty: 82

Re: Warunkowe przedterminowe zwolnienie

mam pytanko wychowawca powiedział ze możemy sie starac o wpz po 10.03.2014 a jak to wogóle wygląda to musi mój pisac jakies pismo czy to wiezienie go kieruje jak to sie odbywa??i czy każdy staje na wokande jak mu juz przysługuje??


http://elapso.pl/suwaczek/nula/000000/FFFFFF/FFFFFF/FFFFFF/12853.png
http://elapso.pl/suwaczek/nula/E8F714/FFFFFF/FFFFFF/FFFFFF/12940.png

Offline

#6 2013-09-17 10:57:43

CzArNa MaMbA

http://s12.rimg.info/bd5f2aa2b30b7e6d82bc54ab7e265e1f.gif

Zarejestrowany: 2013-02-19
Posty: 156

Re: Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Nula sam musi pisać pismo o wpz i wysłać do sądu,który wyznaczy termin wokandy i na niej zapadnie decyzja czy zwolnią go z reszty odbywanej kary czy nie.Oczywiście zdarza się,że to zakład występuję o wpz dla osadzonego i wtedy ma ich poparcie i duże szanse na otrzymanie wpz.
Jeśli wokanda zaczyna przysługiwać to każdy może na nią stawać.
Papiery na wpz można składać na 40 dni przed terminem,kiedy wokanda zaczyna przysługiwać.


DOCZEKANA od 15.10.2014.

Offline

#7 2013-09-17 11:06:23

 syrna

Użytkownik

Zarejestrowany: 2013-08-14
Posty: 433

Re: Warunkowe przedterminowe zwolnienie

To, co powiedział wychowawca oznacza tylko tyle, że po 10 marca 2014 skazanemu będzie przysługiwało prawo do starania się o wpz. Co z tą wiadomością zrobicie, to już wychowawcy nie interesuje, a już na pewno zakład tak sam od siebie nie będzie się starał o warunkowe dla osadzonego:)

W gestii osadzonego jest napisanie wniosku, uzasadnienie go, udokumentowanie i wysłanie do sądu. Wskazana przez wychowawcę data jest tą, po której można wysłać taki wniosek; potem czeka się (róznie: miesiąc, dwa) na termin wokandy. Przy niskich wyrokachw okanda przysługuje co 3 m-ce; przy wyrokach za zbrodnie kwalifikowane -co 6 m-cy.

Offline

#8 2013-09-17 17:34:02

piotr

Gość

Re: Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Witam. Brat ma wyrok 21 miesiecy , odsiedzial juz 15. dzisiaj na wokandzie dostal odroczenie na psychologa. o co w tym chodzi? prosze o odpowiedz? czy nastepna wokanda bedzie liczona jako druga?

#9 2013-09-18 09:13:21

kasiajjj

Użytkownik

Zarejestrowany: 2013-02-19
Posty: 683

Re: Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Witam!
Z tego co piszesz, wnioskuję, że sędzia chce uzupełnić dokumentację o opinię psychologa, więc odroczył rozprawę.
Na następnym posiedzeniu będzie jej dalszy ciąg - cały czas to dotyczy 1 wokandy.
Powodzenia.


od 18.07.2011

Offline

#10 2013-09-18 12:35:05

 Barbie

http://s12.rimg.info/bd5f2aa2b30b7e6d82bc54ab7e265e1f.gif

Skąd: Lublin
Zarejestrowany: 2013-03-22
Posty: 479

Re: Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Bo jako druga wokanda nie ma prawa być liczona, skoro została odroczona.
Odroczenie, to nie tzw "blacha" i wciąż tą samą pierwszą wokandę będzie miał na drugim posiedzeniu


"Sprawiedliwość jest to istota teoretyczna, wcielona w zbiór indywiduów zmieniających się bez ustanku, których dobre intencje i pamięć są, jak one, niezmiennie wędrowne"

- Honoré de Balzac

Offline

#11 2013-09-18 17:38:06

piotr

Gość

Re: Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Więc jeszcze jedno pytanko ile czasu może potrwać oczekiwanie na rozmowę z psychologiem i na dalszy ciąg sprawy? Dlaczego stanął na wokandę bez opinii psychologa? nie jest ona wymagana do wokandy? Sory z góry ale jestem trochę ciemny w tym temacie

#12 2013-09-18 22:05:22

kasiajjj

Użytkownik

Zarejestrowany: 2013-02-19
Posty: 683

Re: Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Piotr nie zawsze sąd wymaga takiej opinii.
Być może w Waszym przypadku była konieczna opinia psychologa z jakiś względów.
Dokładnego terminu kolejnej wokandy nikt Ci nie poda ale myślę, że po okresie urlopów wakacyjnych około miesiąca. Co nie znaczy, że tak będzie - może być wcześniej, a moze i później..


od 18.07.2011

Offline

#13 2013-09-26 11:25:39

 nula

http://s12.rimg.info/bd5f2aa2b30b7e6d82bc54ab7e265e1f.gif

Zarejestrowany: 2013-08-10
Posty: 82

Re: Warunkowe przedterminowe zwolnienie

kobietki a jak łobuz wyjdzie z wokandy to co z resztą tego wyroku kasuje sie czy w zawiasach zostaje??? i jeszcze jedno pytanko czy po wyjsciu warunkowym można wyjechac za granice ??


http://elapso.pl/suwaczek/nula/000000/FFFFFF/FFFFFF/FFFFFF/12853.png
http://elapso.pl/suwaczek/nula/E8F714/FFFFFF/FFFFFF/FFFFFF/12940.png

Offline

#14 2013-09-26 12:37:30

 Maleństwo

Admin

Skąd: Pomorze,blisko morze :)
Zarejestrowany: 2013-02-19
Posty: 909

Re: Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Zostaje w "zawiasach" A co do wyjazdu za granicę to już musi wtedy rozmawiać o tym z kuratorem.

Offline

#15 2013-09-26 22:29:32

 Barbie

http://s12.rimg.info/bd5f2aa2b30b7e6d82bc54ab7e265e1f.gif

Skąd: Lublin
Zarejestrowany: 2013-03-22
Posty: 479

Re: Warunkowe przedterminowe zwolnienie

W chwili obecnej weszły takie przepisy, że skazany warunkowo zwolniony, musi pisać prośbę do sądu o pozwolenie na wyjazd za granicę.


"Sprawiedliwość jest to istota teoretyczna, wcielona w zbiór indywiduów zmieniających się bez ustanku, których dobre intencje i pamięć są, jak one, niezmiennie wędrowne"

- Honoré de Balzac

Offline

#16 2013-09-26 23:07:15

 Gosiaa

http://s12.rimg.info/bd5f2aa2b30b7e6d82bc54ab7e265e1f.gif

Zarejestrowany: 2013-02-20
Posty: 961

Re: Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Serio Barbie? O kurcze, to nie wiedziałam nawet, że coś takiego aż będziemy musieli do sądu pisać, jeśli będziemy chcieli wyjechać.. Ale to obowiązuje go tylko w czasie tego okresu, który został do końca wyroku, przykładowo, jak wychodzi po połowie z 2 lat, to przez kolejny rok, jeśli by chciał wyjechać musi pisać takie pismo, a po tym czasie już normalnie bez niczego może jechać, tak?
A wyjazd na wczasy np. na tydzień za granicę, to też tak wygląda, że nie może bez zgody sądu wyjechać?


"Nadzieja zgubną jest koleżanką."
Szczęście uleciało w dal...

Offline

#17 2013-09-26 23:18:11

 Barbie

http://s12.rimg.info/bd5f2aa2b30b7e6d82bc54ab7e265e1f.gif

Skąd: Lublin
Zarejestrowany: 2013-03-22
Posty: 479

Re: Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Gosiu, to obowiązuje przez cały okres próby.
Kiedyś tak nie było, W ogóle kiedyś było tak, że tylko informowało się kuratora o wyjeździe, no i przynajmniej telefoniczny kontakt trzeba było utrzymać. Teraz za to trzeba mieć specjalnie zgodę...


"Sprawiedliwość jest to istota teoretyczna, wcielona w zbiór indywiduów zmieniających się bez ustanku, których dobre intencje i pamięć są, jak one, niezmiennie wędrowne"

- Honoré de Balzac

Offline

#18 2013-09-26 23:27:42

 Barbie

http://s12.rimg.info/bd5f2aa2b30b7e6d82bc54ab7e265e1f.gif

Skąd: Lublin
Zarejestrowany: 2013-03-22
Posty: 479

Re: Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Gosia, nie pamiętałam gdzie, ale już znalazłam

Art. 159. [...] § 2. Warunkowo zwolniony, który został zobowiązany do wykonywania obowiązków związanych z okresem próby i nie został oddany pod dozór, jest obowiązany do:
1) bezzwłocznego, a najpóźniej w ciągu 7 dni od zwolnienia z zakładu karnego, zgłoszenia się do sądowego kuratora zawodowego sądu rejonowego, w którego okręgu będzie miał miejsce stałego pobytu,
2) zgłaszania się do sądowego kuratora zawodowego w określonych przez niego terminach i udzielania wyjaśnień co do przebiegu okresu próby,
3) niezmieniania bez zgody sądu miejsca stałego pobytu,
4) wykonywania nałożonych na niego obowiązków
- o czym sąd poucza warunkowo zwolnionego.[...]

Art. 169. § 1. Skazany, na którego nałożono obowiązki, a także oddany pod dozór, obowiązany jest przestrzegać obowiązków ustanowionych przez sąd na okres próby lub związanych z dozorem.
§ 2. Skazany oddany pod dozór obowiązany jest bezzwłocznie, a najpóźniej w ciągu 7 dni od powzięcia wiadomości o oddaniu go pod dozór, zgłosić się do kuratora sądowego tego sądu rejonowego, w okręgu którego dozór ma być wykonywany.
§ 3. Skazany jest obowiązany stawić się na wezwanie sądu lub kuratora sądowego i udzielać wyjaśnień co do przebiegu dozoru i wykonywania nałożonych na niego obowiązków, bez zgody sądu nie zmieniać miejsca stałego pobytu, umożliwić kuratorowi wejście do mieszkania oraz informować go o zmianie miejsca zatrudnienia.
§ 4. Dozór wykonuje się w miejscu stałego pobytu skazanego.

Kilku moich znajomych wyjeżdżając w czasie trwania okresu próby pisało właśnie wniosek do sądu o pozwolenie na zmianę miejsca zamieszkania. I nie ważne, czy to chodzi o wyjazd za granicę, czy w inny rejon polskie, ale zgoda sądu musi być


"Sprawiedliwość jest to istota teoretyczna, wcielona w zbiór indywiduów zmieniających się bez ustanku, których dobre intencje i pamięć są, jak one, niezmiennie wędrowne"

- Honoré de Balzac

Offline

#19 2013-09-26 23:48:41

 Gosiaa

http://s12.rimg.info/bd5f2aa2b30b7e6d82bc54ab7e265e1f.gif

Zarejestrowany: 2013-02-20
Posty: 961

Re: Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Barbie no ja właśnie wiedziałam o kuratorze, że jego trzeba poinformować, nie miałam pojęcia, że do sądu się pisze, ale to ja rozumiem przy dłuższym pobycie, jeśli zmienia się miejsce zamieszkania taki wniosek trzeba mieć to wychodzi na to, że jak będziemy chcieli się wyprowadzić gdzieś nawet w tym samym mieście Polski, bądź do innego to trzeba będzie pisać o zgodę sądu.. mam tylko nadzieję, że długo się na taką zgodę nie czeka


"Nadzieja zgubną jest koleżanką."
Szczęście uleciało w dal...

Offline

#20 2013-09-26 23:50:37

 Barbie

http://s12.rimg.info/bd5f2aa2b30b7e6d82bc54ab7e265e1f.gif

Skąd: Lublin
Zarejestrowany: 2013-03-22
Posty: 479

Re: Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Z tego co mówił kolega, on na taką zgodę czekał ok 3 tyg, także nie tak długo.
Z tym, że on wyjeżdżał za granicę


"Sprawiedliwość jest to istota teoretyczna, wcielona w zbiór indywiduów zmieniających się bez ustanku, których dobre intencje i pamięć są, jak one, niezmiennie wędrowne"

- Honoré de Balzac

Offline

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
www.flyff.pun.pl www.dukanowebanitki.pun.pl www.sonyericsson4ever.pun.pl www.volturi.pun.pl www.lechia1914.pun.pl