Za murami ZK

Miłość to nie zawsze śmiech, ale i łzy...To nie zawsze szczęście ale i tęsknota...Teraz to kraty, a za nimi Ty...W mym sercu na krzyk budzi się ochota...Czekając na Ciebie mój ukochany...Miłością przebijam wysoki mur... Abym mogła Cię już mieć przy sobie...I razem z Tobą dotknąć szczęścia chmur...


#1 2013-06-12 15:11:50

 BeCiA

Użytkownik

36806510
Zarejestrowany: 2013-05-27
Posty: 23

ZK GORZÓW WIELKOPOLSKI

Zakład Karny Gorzów Wlkp.
ul. Podmiejska 17
66-400 Gorzów Wlkp.Zakład Karny w Gorzowie Wlkp., podległy Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Szczecinie, zorganizowany jest jako zakład karny typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy.
Pojemność jednostki została określona na 944 miejsca.

Oddziały:
1) areszt śledczy;
2) zakład karny typu półotwartego dla:
odbywających karę po raz pierwszy;
młodocianych;
uzależnionych od alkoholu
chorych na cukrzycę insulinozależną
poruszających się na wózku inwalidzkim.
3) Oddział Zewnętrzny w Słońsku (ul. Winna 2 66-436 Słońsk) zorganizowany jako zakład karny typu półotwartego i otwartego dla recydywistów penitencjarnych.


Zasady przyjmowania paczek

Paczki przyjmowane są codziennie w godzinach 7:30 - 13:00

Paczki mogą być przesłane do zakładu karnego za pośrednictwem:
- poczty,
- gońca lub firmy kurierskiej,
- dostarczone bezpośrednio przez nadawcę.

Osadzony ma prawo otrzymać raz na kwartał paczkę żywnościową o wadze do 5 kg, a za zezwoleniem Dyrektora paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny i lekami.

Paczka z żywnością może zawierać wyłącznie artykuły żywnościowe. W przypadku przekroczenie ciężaru 5 kg paczka żywnościowa nie będzie przyjmowana przez administrację jednostki.

Wewnątrz paczki, bez względu na jej rodzaj, musi być umieszczony spis jej zawartości. Na opakowaniu, w miejscu widocznym, nadawca zobowiązany jest do określenia rodzaju paczki, tj. żywnościowa, higieniczna, odzieżowa lub z lekami.

Obowiązuje kategoryczny zakaz przekazywania w paczkach alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych, tytoniu oraz wyrobów tytoniowych, płynów pod każdą postacią, artykułów w proszku, słodzików, artykułów w tubach i opakowaniach utrudniających dokonanie kontroli, jajek, grzybów, ryżu, płatków owsianych, produktów wymagających przed spożyciem przetworzenia przy pomocy wysokiej temperatury, przypraw, kwasku cytrynowego, pieniędzy i przedmiotów wartościowych, ręczników, pościeli, papieru toaletowego, chusteczek higienicznych, jakichkolwiek używek w opakowaniach ekspresowych (np. kawa, herbata), wyrobów garmażeryjnych (np. kotlety mielone, pierogi, naleśniki z nadzieniem, pizza, kebab itp.)

W paczce nie mogą być dostarczane artykuły żywnościowe, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości. Paczka zawierająca wyżej wymienione artykuły będzie zwrócona nadawcy na koszt skazanego. Zwrotowi podlega również paczka zawierająca przedmioty i rzeczy, których posiadanie jest niedozwolone.

Dodatkowy sposób realizacji uprawnień osadzonych do otrzymania paczek z żywnością oraz paczki z art. higienicznymi za pośrednictwem punktu sprzedaży, znajdującego się na terenie Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp.

Aby zamówić paczkę żywnościową w punkcie sprzedaży, należy:
Pobrać formularz zamówienia na paczkę, który dostępny jest w punkcie sprzedaży, w poczekalni dla odwiedzających, biurze przepustek, w sali widzeń oraz na stronie internetowej poniżej.
Wypełnić formularz zamówienia na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży, wpisując w odpowiednie rubryki nazwę produktu, pozycję katalogową, ilość, cenę, wagę (nie dotyczy paczki z art. higienicznymi) i wartość. Powyższa lista produktów jest dostępna w punkcie sprzedaży, w poczekalni dla odwiedzających, w sali widzeń oraz na stronie internetowej.
Dokonać wpłaty środków finansowych, odpowiadających wartości zamówionych produktów na numer konta:
Bank PeKaO SA I O/Nowogard 27 1240 3884 1111 0000 4209 2500
W tytule przelewu/przekazu należy zamieścić nazwisko, imię, imię ojca i datę urodzenia adresata paczki. Wpłatę można również zrealizować bezpośrednio w punkcie sprzedaży w Zakładzie Karnym w Gorzowie Wlkp. oraz w Oddziale Zewnętrznym w Słońsku.
Przekazać lub przesłać do punktu sprzedaży w zakładzie karnym wypełniony formularz zamówienia na paczkę wraz z dowodem wpłaty.
Adres:
Zakład Karny Gorzów Wlkp.
ul. Podmiejska 17
66-400 Gorzów Wlkp.

Zamówienie na paczkę z żywnością może być przyjęte do realizacji po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki. Zamówienie na paczkę z art. higienicznymi może być realizowane tylko wtedy, gdy osadzony otrzymał zgodę na dostarczenie mu takiej paczki. Paczka jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.
Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji zakładu karnego, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego). Osoba zamawiająca paczkę wpisuje na odwrocie formularza zamówienia na paczkę swój dokładny adres lub numer konta bankowego.
UWAGA!
Zamówienie na paczkę z żywnością za pośrednictwem punktu sprzedaży jest realizowane wyłącznie w przypadku posiadania przez osadzonego uprawnienia do otrzymania paczki.
Nie ulega zmianie zapis kodeksu karnego wykonawczego (art.113a § 3), przyznający osadzonemu prawo do otrzymania raz na kwartał paczki z żywnością o ciężarze nie przekraczającym 5 kg.

W ramach paczki z żywnością zamówionej w punkcie sprzedaży, istnieje możliwość zakupu artykułów żywnościowyh do 5kg oraz, poza tym limitem, papierosów w ilości do 50 paczek lub 0,5 kg tytoniu oraz napojów do 10l.


Leki przesłane w paczkach powinny być w opakowaniach oryginalnych, w stanie nie naruszonym, a o sposobie ich wydania decyduje lekarz.

Zabrania się wnoszenia na teren zakładu karnego broni, środków łączności, urządzeń służących do rejestrowania i odtwarzania informacji, środków odurzających, psychotropowych, alkoholu i wyrobów tytoniowych.

Za zgodą Dyrekora, skazany może otrzymać (codziennie,z wyłączeniem dni światecznych, w godz. 7:30 - 13:00):
telewizor o wymiarach do 19 cali i głębokości 15 cm (bez pilota) oraz oryginalny  przewód antenowy o długości do 1,5 m z wyłączeniem urządzeń technicznych służących do odtwarzania i rejestrowania informacji;
urządzenia elektroniczne do odtwarzania gier telewizyjnych bez możliwości łączenia się z sieciami teleinformatycznymi i bez twardego dysku, których największy wymiar nie przekracza 30 cm;
radio, odtwarzacz DVD lub CD bez  pilota, których największy wymiar nie przekracza 30 cm;
odtwarzacz CD z własnym zasilaniem bez możliwości rejestrowania informacji;
płyty  CD, DVD (tylko  oryginalne) w ilości do 5 szt, tylko dla skazanych posiadających zgodę na posiadanie sprzętu do ich odtwarzania;
oryginalny przedłużacz do 3 m lub rozgałęźnik elektryczny (tylko dla osadzonych posiadających zgodę na sprzęt wymieniony w pkt.2.;
książki, gazety, czasopisma, artykuły biurowe.

Zasady udzielania widzeń

[Oddział zakładu karnego typu półotwartego
w każdą niedzielę
w godzinach 8:00-16:00.
Zapisy osób odwiedzających (uprawnionych) odbywają się w godzinach 7:30-13:00.
Skazani mogą korzystać z trzech widzeń w miesiącu po 60 minut.
Oddział aresztu śledczego
w soboty, w godzinach 8:00-15:00
dla osadzonych zakwalifikowanych jako stwarzający poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu w niedziele w godzinach 8:00-14:00 (rejestracja - 7:00-13:00)
Zapisy osób odwiedzających (uprawnionych) w godzinach 7:30-13:00.
Skazani mogą korzystać z dwóch widzeń w miesiącu po 60 minut.
Skazani młodociani mają prawo do dodatkowego widzenia w miesiącu w wymiarze 60 minut
Skazani sprawujący pieczę nad dzieckiem do lat 15-tu mają prawo do dodatkowego widzenia z dziećmi w wymiarze 60 minut.
Ilość widzeń i sposób ich udzielania dla skazanych określa Kodeks Karny Wykonawczy.
Dla tymczasowo aresztowanych określa organ dysponujący.
Uwaga!

Ww czasie widzeń zezwala się na zakup bez limitu kwotowego artykułów żywnościowych i napojów (poczęstunku) zakupionych przez odwiedzających w kantynie. Po zakończeniu widzenia, wszystkie zakupione i nieskonsumowane artykuły spożywcze i napoje, zostają zabrane przez osoby odwiedzające. Osadzeni nie będą mogli przenosić w rejon zakwaterowania jakichkolwiek artykułów zakupionych przez odwiedzających w kantynie.

Ważne telefony
Sekretariat: (95) 733-45-04
Dowódca Zmiany: (95) 733-45-05
Dział Organizacyjny: (95) 733-45-07
Dział Kadr: (95) 733-45-06
Dział Penitencjarny: (95) 733-45-09
Dział Ochrony: (95) 733-45-25
Dział Ewidencji: (95) 733-45-15
Dział Kwatermistrzowski: (95) 733-45-33
Dział Zatrudnienia Osadzonych: (95) 733-45-18
Dział Łączności i Informatyki: (95) 733-45-12
Dział Finansowy: (95) 733-45-20
Służba Zdrowia: (95) 733-45-36
Konto depozytowe
Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przelewu:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP O/O ZIELONA GÓRA
Podmiejska 17
Gorzów Wlkp.
45 1010 1704 0028 3113 9120 0000


Dla interesantów
Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 8:00-15:00
Wtorek: 8:00-16:00
Środa: 8:00-15:00
Czwartek: 8:00-15:00
Piątek: 8:00-15:00

Ostatnio edytowany przez Gosiaa (2014-04-17 17:48:16)


http://elapso.pl/suwaczek/Becia/E682FF/171717/1F1F1F/1F1F1F/14223.png

Offline

#2 2014-02-04 12:23:29

Tola

Użytkownik

Zarejestrowany: 2014-02-03
Posty: 106

Re: ZK GORZÓW WIELKOPOLSKI

Jeżeli któryś z waszych Łobuzów trafi do AŚ w Gorzowie i będziecie jechać na widzenie, to jedyne co mogę Wam poradzić, to przy zapisywaniu zapytać się wprost jak długo się będzie czekać, jeśli powie, że godzinę, dwie, trzy, to jedźcie dziewczyny gdzieś na kawę i wróćcie. Niestety warunków do czekania nie ma tam żadnych i nikt się Wami nie przejmuje, możecie paść na środku parkingu i nikt pewnie nie zwrócił by uwagi. Kolejka tam ustawia się już chyba od 7:00, ale nawet to, że będziecie zapisane na liście jako drugie, czy trzecie nie oznacza, że wejdziecie w pierwszej turze, bo jako pierwsze mogą wchodzić osoby do tymczasowo aresztowanych, a jako drugie do skazanych (bądź odwrotnie) jest niestety jedna sala, a aresztowani i skazani nie mogą mieć widzeń jednocześnie. Najlepiej zapytać i uzbroić się w cierpliwość.
OZ Gorzowa jest w Słońsku, niestety w niedziele, kiedy są odwiedziny nie dojeżdża tam żaden autobus, więc jedyna opcja żeby się tam dostać to samochód. Wiem, że kobietki z Gorzowa, zgadywały się jakoś i składały na paliwo. Odwiedziny są tam we wszystkie niedziele i święta od 8:00 do 16:00 (zapisy od 7:30 do 14:00) , z czekaniem na odwiedziny różnie bywa, czasem nie czeka się w ogóle, czasem 3 godziny, zależy jak się trafi. Co do paczek to nie przechodzi nic co nie jest hermetycznie zapakowane i oryginalnie opisane, a i to nie daje żadnej pewności, czekolada typu Nutella i kakao nie przeszły, owoce żadne też nie, ale na paprykę na tacce się zgodzili. Uważajcie, też co przesyłacie w listach, niech Wasz się najlepiej dowie, czy nie będzie problemów, żeby coś przeszło, wiem, że mój miał czasem problem, bo coś im się tam nie podobało. Niech wasi uważają co piszą w listach, niby półotworek, ale kontrola jest dosyć skrupulatna. Jedzenia jest tak mało (połowa tej porcji co w Gorzowie ponoć), że mój przez 2 miesiące schudł 20 kg. Pracy nie ma w ogóle, niby coś miało się teraz ruszyć, ale nie wiem na ile to prawda, a jeśli już to tylko tymczasowo.


http://www.suwaczek.pl/cache/b667ac3dd6.png

"Czemu cię nie ma na odległość ręki?"

Offline

#3 2015-10-20 17:24:43

dodzia76

Gość

Re: ZK GORZÓW WIELKOPOLSKI

Szukam informacji aktualnych na temat pobytu a Słońsku.Mój mąz dostał r3 i tam jedzie w transport.Posiada ktos aktualne informacje?

#4 2015-10-20 17:30:12

Martusia11

http://s12.rimg.info/bd5f2aa2b30b7e6d82bc54ab7e265e1f.gif

Zarejestrowany: 2013-12-17
Posty: 2926

Re: ZK GORZÓW WIELKOPOLSKI

Dodzia wyżej tola pisze też o Slonsku. Jak będzie na forum zagadnij ją.


Razem po 476 dniach

Offline

#5 2015-11-12 12:00:10

 BeCiA

Użytkownik

36806510
Zarejestrowany: 2013-05-27
Posty: 23

Re: ZK GORZÓW WIELKOPOLSKI

W slonsku na r3 widzenia bez ograniczeń. Co do widzen dobrze byc tak o 8.30 wtedy wjedzie się o 9 na widzenie sale są dwie. Trzeba się uzbroić w cierpliwość przy kantynie bo kolejki niesamowite... Hmm nie wiem co by tu jeszcze napisać. Jak masz jakieś pytania to możesz pytać mnie śmiało. A i dojazd masakra bo praktycznie nic tam nie jezdzi z busów czy pks . najlepiej być samochodem . widzenia w niedziele


http://elapso.pl/suwaczek/Becia/E682FF/171717/1F1F1F/1F1F1F/14223.png

Offline

#6 2015-11-26 16:18:49

anna121484

Użytkownik

Zarejestrowany: 2015-11-26
Posty: 9

Re: ZK GORZÓW WIELKOPOLSKI

Hej. Orientujecie się może jak wokandy? Ile zabierają z wokand? Jeśli w ogóle udzielają 😆

Offline

#7 2016-03-21 15:35:12

martaaaa90

Gość

Re: ZK GORZÓW WIELKOPOLSKI

witam, mój facet odsiaduje wyrok w Słońsku, jestem z Gorzowa Wlkp, szukam osób/osoby do wspólnych dojazdów gdyż nie mam prawa jazdy, a inaczej niż samochodem dojechać się tam nie da w weekend;/ pozdrawiam

#8 2016-12-11 14:04:31

Tak traktują za murami zk

Gość

Re: ZK GORZÓW WIELKOPOLSKI

Witam. Kilka słów na temat oddzialu typu pòłotwarty w Słońsku otóż mój mąż przebywal tam od pół roku w czasie tego otrzymal prace nie odplatna bo to szczyt oczekiwan jakie.powiini.miec osadzenie w momencie.kiedy prosisz o wiecej typu praca ma wolnosci zaczynaja sie schody o pracę walczylismy 5 miesięcy owszem udalo się ale od momentu kiedy mąż do tej pracy poszedl wychowawca za wszelka cene nie chcial dopuscic do.przepustek wiedzac o tym ze mezowi te przepustki sie naleza dwa dni.przed komisja dostal,,kwita" z powodu nie podania nazwiska oddzialowemu co oczywiscie bylo wymyslem ale prawo jest po ztronie zk wiec oddzialowy powiedzial osadzony ukarany nie ma innej mozliwosci w tym.momencie.przepustki zostaly wstrzymane wych. Od pół roku wykrecajac sie tym ze jest za wczesnie nie umozliwial mojemu mezowi przyjazdu do domu do dzieci choc jak sam wych twiwrdzil zasluzyl obietnice bez pokrycie. Postanowilam wziac sprawy w swoje rece mąż otrzymal za sprawowanie R3 w tym czasie ja wykonalam tel do inspektoratu celem sprawdzenia czy moj emu mezowi moga byc w ten sposob odmawiane przepustki efektem oczywiscie bylo to ze postepowanie wych bylo nie stosowne rozwscieczony wstrzymal mężowi R3 najgorsze bylo to ze 2 dni pozniej pod preteksem złego zach mojego.meza wobec pielegniary co tez bylo nie potwierdzone i udokumentowane mojego meza zwiezli na zk w gorzowie na oddz zamkniety. Apel do kobiet ktore chca aby ich mezczyzni odbywali tak kare dziewczyny nie zgadzajcie sie proscie mężów o wszystkie inne zaklady nie ten to obóz w ktorym nic nie dostana ludzie ktorzy tam pracuja sa wulgarni do odwiedzajacych wych nie chca rozmawiac nasmiewaja sie nigdy nie spotkalam takiej znieczulicy spolecznej jak jest tam prowokacja za prowokacja resocjalizacja oni nie widza co ozn to słowo wedlug nich to zmieszanie z blotem. Co tydz wykopuja z tamtad ludzi na zamek a to jste następne pół roku do czegokolwiek. Uwazajcie

#9 2018-01-03 18:52:37

 MadziaWu

Użytkownik

Zarejestrowany: 2017-11-07
Posty: 20

Re: ZK GORZÓW WIELKOPOLSKI

Mój Nerwus przebywa tam od kilku misięcy.

Pod sam zakład dojeżdża autobus 113 z centrum miasta. Taksówka spod dworca to koszt około 15 zł.
Pod zakładem jest supermarket otwarty w niedziele,więc można na spokojnie kupić sobie tam coś do jedzonka.
Kobietki w ciązy, osoby z dziećmi do 3 r.ż oraz osoby powtżej 75 roku życia mają pierwszeństwo do okienka po numerek oraz przy wejsciu do środka i zawsze jest to dopilnowane.
Zazwyczaj jest sporo ludzi, ale wszystko idzie w miarę sprawnie.
Strażnicy są różni,ale czuć rygor (przynajmniej ja odczuwam).

Szybko przenieśli mojego Nerwusa z p2 na p3 - sami mu to zaproponowali, jednak jest to oddział otwarty tylko z nazwy - a przynajmniej tak twierdzi mój Nerwus.
Ciężko tam o jakieś nagrody typu dodakowe widzenia itd., w poprzednim zakładzie zdobywaliśmy co miesiąc, teraz się niestety nie zdarza. Jednak po niecałym miesiącu mojemu lubemu dali pracę na wolności.
Czekamy teraz na przepustki - podobno trzeba najpierw zrobić jakiś tam program.
Nie było problemu z wykściem okolicznościowym na pogrzb.
Z niektórymi  wychowawcami ciężko się dogadać,ale z dyrektorem można wszystko załatwić.

W kantynie jest bardzo mały wybór i niemiła obsługa. Nie ma nic na ciepło,a kanapki szybko się kończą.

Jakby mi się coś przypomniało to dopiszę.


"Wiem,że czasem bywa źle,ale zapamiętaj jedno - po każdej ciemnej nocy przychodzi jasny dzień. Więc nieważne jak jest wypnij klatę, trzymaj głowę w górze i poradź sobie z tym" ~Tupac Shakur

Offline

#10 2018-04-14 11:36:53

Paweł

Gość

Re: ZK GORZÓW WIELKOPOLSKI

Jakiej firmy są tam budki telefoniczne?

pozdrawiam

#11 2019-11-03 12:22:01

Justyna

Gość

Re: ZK GORZÓW WIELKOPOLSKI

Witam właśnie wracam z widzenia z zakładu karnego w słońsku na sam początek na stronie internetowej napisane jest że z dziećmi matki mają pierwszeństwo. Byłam z 4 miesięcznym dzieckiem i akurat uprzejmy Pan wpuścił nas przed siebie. Na numerek oczekuje się na dworze w deszczu. Nie powiem że odzialowy który wpuszcza nas do męża był bardzo uprzejmy.... Mąż jest tam 4 tygodnie ponieważ dostał R2. Mieliśmy przeprowadzić rozmowę wstępną i z tego względu mąż wezwał wychowawce. Wychowawca dyzurujący dzisiejszego dnia przyszedł do nas na sam wstęp ujme że nawet nie wiedział do kogo idzie. Ani dzień dobry ani nic. Po drogie rozmowa była tq bez sensu gdyż wychowawca uznał że ciazko będzie z przepustkami u męża a potem zaprzeczył że nic takiego nie powiedział był nie miły. Popatrzył się na mnie jak bym miała jakąś przeszłość kryminalną chciałam konkretnej rozmowy to nie potrafił wytłumaczyć. Był opryskliwy i chamski zucal mi pqragrafami i kodeksami. Nie potrafił nic wyjaśnij. Potraktował nas jak jakiś śmieci. Nie polecam tego zakładu.

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
www.xbox360x.pun.pl www.naszlwiswiat.pun.pl www.poradydogier.pun.pl www.gmas.pun.pl www.3e.pun.pl