Za murami ZK

Miłość to nie zawsze śmiech, ale i łzy...To nie zawsze szczęście ale i tęsknota...Teraz to kraty, a za nimi Ty...W mym sercu na krzyk budzi się ochota...Czekając na Ciebie mój ukochany...Miłością przebijam wysoki mur... Abym mogła Cię już mieć przy sobie...I razem z Tobą dotknąć szczęścia chmur...


#1 2013-04-11 14:39:23

 Maleństwo

Admin

Skąd: Pomorze,blisko morze :)
Zarejestrowany: 2013-02-19
Posty: 909

ZK WOJKOWICE

Zakład Karny Wojkowice
Sobieskiego 298
42-580 Wojkowice
Tel./Fax: (32) 296-16-00 / (32) 296-16-13

Konto depozytowe
Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przelewu:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP O/KATOWICE
44 1010 1212 3050 1713 9120 0000
Dla interesantów
Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 8:00-15:30
Wtorek: 8:00-15:30
Środa: 8:00-15:30
Czwartek: 8:00-15:30
Piątek: 8:00-15:30

Zakład Karny w Wojkowicach jest zakładem karnym typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy z oddziałami:

- aresztu śledczego;
- zakładu karnego typu zamkniętego dla odbywających karę po raz pierwszy;
- zakładu karnego typu zamkniętego dla młodocianych;
- zakładu karnego typu półotwartego dla młodocianych;
- zakładu karnego typu półotwartego
   (oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu);
- zakładu karnego typu otwartego dla odbywających karę po raz pierwszy;
- zakładu karnego typu otwartego dla młodocianych.

Zasady udzielania widzeń

I. ODDZIAŁ PENITENCJARNY NR 1 W ZAKŁADZIE KARNYM W WOJKOWICACH W ODDZIALE ARESZTU ŚLEDCZEGO
1.1. Widzenia dla osadzonych odbywają się w poniedziałki, wtorki i soboty w godzinach od 8.30 do 15.30.
 
1.2. W godzinach od 14.30 do 15.30 nie będą udzielane dłuższe widzenia.

1.3. Skazanym udziela się widzeń zgodnie z posiadaną przez nich grupą oraz podgrupą klasyfikacyjną:

1) dla klasyfikacji P-1, R-1 – dwa (2) widzenia w miesiącu;
2) dla klasyfikacji M-1, P-2, R-2 – trzy (3) widzenia w miesiącu;
3) dla klasyfikacji M-2 – cztery (4) widzenia w miesiącu;
4) M-3, P-3, R-3 – wszystkie dni widzeń

1.4. Tymczasowo aresztowani korzystają z widzeń w sposób określony przez organ dysponujący w zarządzeniu o zgodzie na widzenie, natomiast skazani korzystają z widzeń przy stoliku w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą pod nadzorem funkcjonariusza.
1.5. Tymczasowo aresztowany może korzystać z widzenia po otrzymaniu zarządzenia o zgodzie na widzenie wydane przez organ dysponujący lub organy dysponujące.
2.1. Prośby o widzenia oraz zarządzenia o zgodzie na widzenia przyjmowane są w okienku podawczym w biurze przepustek w dni widzeń, w godzinach 8.00-14.00.
2.2. Widzenia odbywają się w sali widzeń i trwają 60 minut.
2.3. Osoby udające się na widzenie podlegają kontroli. Odmowa poddania się kontroli skutkuje odmową udzielenia widzenia.
2.4. Skazani i tymczasowo aresztowani, o ile organy do dyspozycji których pozostają zezwoliły na widzenie w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą, mają prawo w czasie widzenia spożywać artykuły żywnościowe, napoje lub owoce zakupione w kantynie przez osoby odwiedzające. Poczęstunek musi być spożyty na sali widzeń lub zabrany przez osoby odwiedzające.
2.5. Osadzeni i odwiedzający w czasie trwania widzenia winni podporządkować się zaleceniom, uwagom i poleceniom wydanym przez funkcjonariuszy nadzorujących widzenia bądź ich przełożonych.
2.6. Rozmowa w trakcie widzenia winna być przeprowadzona w sposób niezakłócający porządku widzeń. W sali widzeń zarówno osadzeni jak i osoby odwiedzające zobowiązani są do zachowania kulturalnego i niekrępującego pozostałe osoby. Nie może być ono w sprzeczności z ogólnie przyjętymi normami zachowania się w miejscach publicznych.
3. Nieprzestrzeganie zasad określonych w pkt.2 skutkować będzie przerwaniem widzenia.

II. ODDZIAŁ PENITENCJARNY NR 1 W ZAKŁADZIE KARNYM TYPU ZAMKNIĘTEGO W WOJKOWICACH

1.1. Widzenia dla skazanych odbywają się w poniedziałki, wtorki i soboty w godzinach od 8.30
do 15.30.

1.2. W godzinach od 14.30 do 15.30 nie będą udzielane widzenia dłuższe.

1.3. Skazanym udziela się widzeń zgodnie z posiadaną przez nich grupą oraz podgrupą klasyfikacyjną:

1.dla klasyfikacji P-1 – dwa (2) widzenia w miesiącu;
2.dla klasyfikacji M-1 – trzy (3) widzenia w miesiącu.
 
1.4. Skazani zakwalifikowani do odbywania kary z młodocianymi zgodnie z art. 84 § 2 Kodeksu karnego wykonawczego oraz sprawujący stałą pieczę nad dzieckiem do piętnastego (15) roku życia mają prawo do dodatkowego widzenia.

2.1. Skazani korzystają z widzeń przy stoliku w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą pod nadzorem funkcjonariusza, za wyjątkiem sytuacji określonych w art. 143 § 1 pkt 6 Kodeksu karnego wykonawczego (ukarania karą dyscyplinarną udzielania widzeń w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt ).

2.2. Prośby o widzenia przyjmowane są w okienku podawczym w biurze przepustek w dni widzeń, w godzinach 8.00-14.00.

2.3. Widzenia odbywają się w sali widzeń i trwają 60 minut.

2.4. Osoby udające się na widzenie podlegają kontroli. Odmowa poddania się kontroli skutkuje odmową udzielenia widzenia.

2.5. Skazani mają prawo w czasie widzenia spożywać artykuły żywnościowe, napoje lub owoce zakupione w kantynie przez osoby odwiedzające, za wyjątkiem sytuacji określonych w art. 143 § 1 pkt 6 Kodeksu karnego wykonawczego (ukaranie karą dyscyplinarną udzielania widzeń w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt). Poczęstunek musi być spożyty na sali widzeń lub zabrany przez osoby odwiedzające.

2.6. Skazani i odwiedzający w czasie trwania widzenia winni podporządkować się zaleceniom, uwagom i poleceniom wydanym przez funkcjonariuszy nadzorujących widzenia.bądź ich przełożonych.

2.7. Rozmowa w trakcie widzenia winna być przeprowadzona w sposób niezakłócający porządku widzeń. W sali widzeń zarówno skazani jak i osoby odwiedzające zobowiązani są do zachowania kulturalnego i niekrępującego pozostałe osoby. Nie może być ono w sprzeczności z ogólnie przyjętymi normami zachowania się w miejscach publicznych.

3. Nieprzestrzeganie zasad określonych w pkt.2 skutkować będzie przerwaniem widzenia.

III. ODDZIAŁ PENITENCJARNY NR 2 i 3 ORAZ ODDZIAŁ TERAPEUTYCZNY W ZAKŁADZIE KARNYM TYPU PÓŁOTWARTEGO I OTWARTEGO W WOJKOWICACH

1. Dla skazanych przebywających w zakładzie karnym typu półotwartego i otwartego, z zastrzeżeniem ust. 2, widzenia odbywają się w środy, piątki i niedziele w godzinach od 8.30 do 15.30.

2. Dla skazanych uczących się, widzenia odbywają się tylko w niedziele a w dni wolne od zajęć szkolnych również w środy i piątki.
 
3. Prośby o widzenia przyjmowane są w okienku podawczym w biurze przepustek, w dni widzeń w godzinach od 8.00 do 14.00.

4. Widzenia odbywają się w sali widzeń i trwają 60 minut. W tym samym dniu skazanemu udziela się jednego widzenia.

5. W uzasadnionych przypadkach kierujący oddziałem penitencjarnym zastępca dyrektora może indywidualnie zezwolić na przedłużenie czasu widzenia, zwiększenie liczby widzeń w ciągu dnia lub na widzenie z większą liczbą osób odwiedzających.

6. Skazany może korzystać z trzech widzeń w miesiącu, które za zgodą kierującego oddziałem penitencjarnym zastępcy dyrektora mogą być połączone.

7. Skazany młodociany ma prawo do dodatkowego widzenia w miesiącu.

8. Skazany sprawujący stałą pieczę nad dzieckiem do lat 15 ma prawo do dodatkowego widzenia.

9. Osoby odwiedzające doprowadzane są na salę widzeń przez funkcjonariusza po przybyciu na widzenie skazanego.

10. Osoby udające się na widzenie podlegają kontroli. Odmowa poddania się kontroli skutkuje odmową udzielenia widzenia.

11. W czasie widzeń zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez osoby odwiedzające na terenie zakładu karnego.

12. Rozmowa w trakcie widzenia winna być przeprowadzana w sposób nie zakłócający porządku widzeń. W czasie widzeń zarówno skazani jak i osoby odwiedzające zobowiązane są do kulturalnego i niekrępującego pozostałe osoby w sali widzeń zachowania. Nie może być ono w sprzeczności z ogólnie przyjętymi normami zachowania się w miejscach publicznych.

13. W razie naruszenia przez skazanego lub osobę go odwiedzającą ustalonych zasad odbywania widzenia, może być ono przerwane lub zakończone przed czasem.

14. Po zakończeniu widzenia skazany poddaje się kontroli osobistej w osobnym pomieszczeniu.

15. Zezwolenia na widzenia bez dozoru, poza obrębem zakładu karnego, z osobą najbliższą lub godną zaufania na okres nie przekraczający jednorazowo 30 godzin realizowane są:

15.1. dla skazanych z zakładu karnego typu półotwartego od soboty godziny 9.00 do niedzieli do godziny 15.00;
15.2. dla skazanych zakładu karnego typu otwartego od soboty godziny 9.30do niedzieli do godziny 15.30.

16. Czasowe zezwolenia na opuszczenie zakładu karnego w trybie art. 138 § 1 pkt. 8 oraz przepustki z art. 91 pkt.7 i art. 92 pkt. 9 Kodeksu karnego wykonawczego udzielane są:

16.1. dla skazanych z zakładu karnego typu półotwartego od godziny 11.00w sobotę,
16.2. dla skazanych z zakładu karnego typu otwartego od godziny 12.00w sobotę,

17. Kierujący oddziałem penitencjarnym zastępca dyrektora może indywidualnie zezwolić na zmianę terminu 30 godzinnego widzenia poza terenem zakładu oraz terminu i czasu przepustki.

18. O sposobie udzielania widzenia dla skazanych przebywających w izbie chorych decyduje personel medyczny.

Zasady przyjmowania paczek

Przy realizacji tego sposobu obowiązują następujące zasady:

1.Paczki żywnościowe dostarczane są osadzonym przebywającym w jednostce penitencjarnej na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę żywnościową przekazanego do punktu sprzedaży wraz z dowodem wpłaty; przykładowy wzór zamówienia znajduje się na tablicach informacyjnych w sali widzeń, w biurze przepustek, punkcie sprzedaży, na korytarzach oddziałów mieszkalnych i przy wejściach do jednostki.
2.Zamówienie sporządzane jest na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie sprzedaży jednostki penitencjarnej.
3.Zamówienie na dostarczenie paczki żywnościowej dla osadzonego, osoby zainteresowane mogą złożyć:
- w punkcie sprzedaży
- drogą pocztową
4.Formularz zamówienia oraz lista produktów w punkcie sprzedaży są dostępne w zakładzie karnym:
- w punkcie sprzedaży
- w biurze przepustek
- w sali widzeń
oraz na stronie internetowej jednostki penitencjarnej.
5.Zamówienie może być przyjęte do realizacji (przez punkt sprzedaży) po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki;  w przypadku braku takiego uprawnienia informacja o przyczynie odmowy realizacji paczki przekazywana jest do do punktu sprzedaży. Zamówienie na dostarczenie paczki żywnościowej dla osadzonego, osoby zainteresowane mogą złożyć:
- w punkcie sprzedaży
- drogą pocztową
6.Paczka realizowana w drodze zamówienia jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie,  nie później niż w terminie  5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty na nr konta 52105013861000000203763198  z dopiskiem Zakład Karny Wojkowice
7.Paczka, otrzymana przez osadzonego w drodze realizacji zamówienia, podlega ewidencji w rejestrze paczek żywnościowych, a także w imiennym wykazie otrzymanych paczek.
8.Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego) wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.

I. ODDZIAŁ PENITENCJARNY NR 1 W ZAKŁADZIE KARNYM W WOJKOWICACH W ODDZIALE ARESZTU ŚLEDCZEGO

1.1. Paczki odbierane są przez funkcjonariusza Służby Więziennej w okienku podawczym znajdującym się w biurze przepustek, codziennie w godzinach od 8.00 do 15.00. Paczki żywnościowe wydawane są w dniu ich przyjęcia przez oddziałowego w danym oddziale mieszkalnym w godzinach od 10.00 do 16.30.

1.2. Tymczasowo aresztowany i skazany, o ile nie jest ukarany pozbawieniem możliwości otrzymania paczek żywnościowych ma prawo do otrzymania z zewnątrz jednej paczki żywnościowej w kwartale o ciężarze nieprzekraczającym wraz z opakowaniem 5 kg (opakowanie kartonowe). Paczka winna być dostarczona do zakładu, bądź wysłana pocztą najpóźniej w ostatnim dniu danego kwartału.

1.3. Otrzymanie paczki z odzieżą, bielizną, obuwiem, przedmiotami osobistego użytku lub środkami higieny osobistej wymaga odrębnego zezwolenia zastępcy dyrektora. W tym celu osadzony winien zwrócić się z pisemnym wnioskiem określającym rodzaj odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku lub środków higieny, które chciałby otrzymać. Po akceptacji wniosku osadzony może zawiadomić rodzinę o możliwości dostarczenia paczki odzieżowej przekazując stosowne zezwolenie. Wydanie paczki osadzonemu następuje w ciągu 3-dni roboczych od dnia jej przyjęcia.

1.4. Otrzymanie paczki zawierającej leki wymaga pozytywnej opinii lekarza co do wykazu leków oraz odrębnego zezwolenia zastępcy dyrektora. Leki znajdujące się w paczce muszą pozostawać w oryginalnych, nieuszkodzonych, opakowaniach. Wydanie paczki z lekami odbywa się na zasadach ustalonych przez lekarza za pośrednictwem ambulatorium.

1.5. Wewnątrz paczki powinien być umieszczony spis jej zawartości wraz z danymi personalnymi i adresem nadawcy oraz imieniem, nazwiskiem i imieniem ojca odbiorcy.

1.6. Paczki zawierające artykuły żywnościowe, paczki z lekami oraz paczki z odzieżą, bielizną, obuwiem, przedmiotami osobistego użytku lub środkami higieny winny być dostarczane w odrębnych opakowaniach. Niedopuszczalne jest umieszczenie w jednym opakowaniu artykułów żywnościowych, leków i odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku lub środków higieny.

1.7. Paczki z żywnością lub odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny mogą być doręczone do zakładu karnego bezpośrednio przez nadawcę paczki, albo za pośrednictwem poczty , firmy kurierskiej lub gońca.

1.8. W odniesieniu do tymczasowo aresztowanego otrzymanie środków leczniczych i higieny wymaga zgody organu dysponującego.

2.1. Zawartość paczki podlega kontroli:

2.1.1. w chwili przyjmowania paczki w okienku podawczym
 
2.1.2. w chwili wydawania paczki w oddziale mieszkalnym

3.1. Paczka zawierająca wyroby tytoniowe, płyny lub artykuły sypkie nie będzie przyjmowana przez administrację zakładu.

3.2. Paczki nie mogą zawierać artykułów, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykułów w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości (typu puszki, słoiki itp.) a w szczególności:

- papierosów, tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i akcesoriów do tytoniu (np.: maszynek, fajek, gilz, bibułek);
- napojów alkoholowych, cieczy i artykułów zawierających alkohol;
- soków i napojów, zarówno w butelkach jak i w kartonach oraz kompotów;
- środków odurzających i psychotropowych;
- środków łączności;
- gazu, benzyny do zapalniczek i innych środków łatwopalnych;
- wszelkiego rodzaju przetworów nabiałowych, za wyjątkiem serów krojonych fabrycznie pakowanych;
- wszelkiego rodzaju mięs oraz jego przetworów, podrobów i ryb, pod każdą postacią (np.: wędlin, pasztetów) za wyjątkiem wędlin krojonych fabrycznie pakowanych próżniowo;
- cukru, mąki, soli, proszku do pieczenia, ryżu, kaszy, mleka i zup w proszku, śmietanki do kawy;
- słodziku, kisielu, budyniu, przypraw i dań błyskawicznych, zup chińskich, gorących kubków;
- wszelkiego rodzaju tłuszczy (np.: smalec, margaryna, masło);
- wszelkiego rodzaju konserw i słoików z przetworami;
- jaj surowych, gotowanych i smażonych;
- wyrobów garmażeryjnych np.: pierogów, naleśników, krokietów, kotletów, gołąbków i galaret;
- wypieków własnej produkcji, ciast z kremami, konfiturami itp. oraz bułek, pączków i innych (tylko szczelnie zapakowane przez producenta);
- przypraw w płynie, koncentratów, ketchupu, musztardy, chrzanu, dresingów itp.;
- wszelkiego rodzaju owoców cytrusowych i południowych oraz orzechów;
- surowych ziemniaków, grzybów;
- wody kolońskiej i toaletowej, dezodorantów;
- preparatów witaminowych i odżywek;
- pieniędzy, papierów wartościowych i wyrobów jubilerskich

oraz wszelkich innych artykułów, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji. W dostarczanej paczce nie mogą znajdować się produkty spożywcze wraz z innymi produktami (np.: chemia, odzież itp.).

3.3. Paczka żywnościowa przekraczająca ciężar 5 kg może być przyjęta tylko po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez zastępcę dyrektora na jej otrzymanie przez osadzonego.

3.4. Artykuły żywnościowe, uznane przez lekarza lub innego upoważnionego pracownika służby zdrowia zakładu karnego za nie nadające się do spożycia, podlegają zniszczeniu w obecności osadzonego.

4. Fakt odbioru paczki skazany potwierdza czytelnym podpisem.

5. Paczki nie spełniające warunków określonych w § 102 i § 104 podlegają zwrotowi nadawcy na koszt osadzonego.

II. ODDZIAŁ PENITENCJARNY NR 1 W ZAKŁADZIE KARNYM TYPU ZAMKNIĘTEGO W WOJKOWICACH

1.1. Paczki odbierane są przez funkcjonariusza Służby Więziennej w okienku podawczym znajdującym się w biurze przepustek, codziennie, w godz. 8.00-15.00. Paczki żywnościowe wydawane są w dniu ich przyjęcia przez oddziałowego w danym oddziale mieszkalnym w godz.10.00-16.30.

1.2. Skazany, z zastrzeżeniem art. 143 § 1 pkt 4 Kodeksu karnego wykonawczego (ukaranie pozbawieniem możliwości otrzymania paczek żywnościowych, na okres do 3 miesięcy), ma prawo do otrzymania z zewnątrz jednej paczki żywnościowej w kwartale o ciężarze nieprzekraczającym wraz z opakowaniem 5 kg (opakowanie kartonowe). Paczka winna być dostarczona do zakładu,
bądź wysłana pocztą najpóźniej w ostatnim dniu danego kwartału.

1.3. Otrzymanie paczki z odzieżą, bielizną, obuwiem, przedmiotami osobistego użytku lub środkami higieny osobistej wymaga odrębnego zezwolenia zastępcy dyrektora. W tym celu skazany winien zwrócić się z pisemnym wnioskiem określającym rodzaj odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku lub środków higieny, które chciałby otrzymać. Po akceptacji wniosku skazany może zawiadomić rodzinę o możliwości dostarczenia paczki odzieżowej przekazując stosowne zezwolenie. Wydanie paczki skazanemu następuje w ciągu 3-dni roboczych od dnia jej przyjęcia, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1.

1.4. Otrzymanie paczki zawierającej leki wymaga pozytywnej opinii lekarza co do wykazu leków oraz odrębnego zezwolenia zastępcy dyrektora. Leki znajdujące się w paczce muszą pozostawać w oryginalnych, nieuszkodzonych, opakowaniach. Wydanie paczki z lekami odbywa się na zasadach ustalonych przez lekarza za pośrednictwem ambulatorium.

1.5.Wewnątrz paczki powinien być umieszczony spis jej zawartości wraz z danymi personalnymi i adresem nadawcy oraz imieniem, nazwiskiem i imieniem ojca skazanego (odbiorcy).

1.6.Paczki zawierające artykuły żywnościowe, paczki z lekami oraz paczki z odzieżą, bielizną, obuwiem, przedmiotami osobistego użytku lub środkami higieny winny być dostarczane w odrębnych opakowaniach. Niedopuszczalne jest umieszczenie w jednym opakowaniu artykułów żywnościowych, leków i odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku lub środków higieny.

1.7. Paczki z żywnością lub odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny mogą być doręczone do zakładu karnego bezpośrednio przez nadawcę paczki, albo za pośrednictwem poczty , firmy kurierskiej lub gońca.

2.1. Zawartość paczki podlega kontroli:

2.1.1. w chwili przyjmowania paczki w okienku podawczym

2.1.2. w chwili wydawania paczki w oddziale mieszkalnym..

3.1. Paczka zawierająca wyroby tytoniowe, płyny lub artykuły sypkie nie będzie przyjmowana przez administrację zakładu.

3.2. Paczki nie mogą zawierać artykułów, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykułów w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości (typu puszki, słoiki itp.) a w szczególności:

- papierosów, tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i akcesoriów do tytoniu (np.: maszynek, fajek, gilz, bibułek);
- napojów alkoholowych, cieczy i artykułów zawierających alkohol;
- soków i napojów, zarówno w butelkach jak i w kartonach oraz kompotów;
- środków odurzających i psychotropowych;
- środków łączności;
- gazu, benzyny do zapalniczek i innych środków łatwopalnych;
- wszelkiego rodzaju przetworów nabiałowych, za wyjątkiem serów krojonych fabrycznie pakowanych;
- wszelkiego rodzaju mięs oraz jego przetworów, podrobów i ryb, pod każdą postacią (np.: wędlin, pasztetów) za wyjątkiem wędlin krojonych fabrycznie pakowanych próżniowo;
- cukru, mąki, soli, proszku do pieczenia, ryżu, kaszy, mleka i zup w proszku, śmietanki do kawy;
- słodziku, kisielu, budyniu, przypraw i dań błyskawicznych, zup chińskich, gorących kubków;
- wszelkiego rodzaju tłuszczy (np.: smalec, margaryna, masło);
- wszelkiego rodzaju konserw i słoików z przetworami;
- jaj surowych, gotowanych i smażonych;
- wyrobów garmażeryjnych np.: pierogów, naleśników, krokietów, kotletów, gołąbków i galaret;
- wypieków własnej produkcji, ciast z kremami, konfiturami itp. oraz bułek, pączków i innych (tylko szczelnie zapakowane przez producenta);
- przypraw w płynie, koncentratów, ketchupu, musztardy, chrzanu, dresingów itp.;
- wszelkiego rodzaju owoców cytrusowych i południowych oraz orzechów;
- surowych ziemniaków, grzybów;
- wody kolońskiej i toaletowej, dezodorantów;
- preparatów witaminowych i odżywek;
- pieniędzy, papierów wartościowych i wyrobów jubilerskich

oraz wszelkich innych artykułów, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji. W dostarczanej paczce nie mogą znajdować się produkty spożywcze wraz z innymi produktami (np.: chemia, odzież itp.).

3.3. Paczka żywnościowa przekraczająca ciężar 5 kg może być przyjęta tylko po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez zastępcę dyrektora na jej otrzymanie przez skazanego.

3.4. Artykuły żywnościowe, uznane przez lekarza lub innego upoważnionego pracownika służby zdrowia zakładu karnego za nie nadające się do spożycia, podlegają zniszczeniu w obecności skazanego.

4. Fakt odbioru paczki skazany potwierdza czytelnym podpisem.

5. Paczki nie spełniające warunków określonych w § 101 i § 103 podlegają zwrotowi nadawcy na koszt skazanego.

III. ODDZIAŁ PENITENCJARNY NR 2 i 3 ORAZ ODDZIAŁ TERAPEUTYCZNY W ZAKŁADZIE KARNYM TYPU PÓŁOTWARTEGO I OTWARTEGO W WOJKOWICACH

1. Skazany ma prawo otrzymać raz na kwartał paczkę z żywnością o ciężarze nie przekraczającym wraz z opakowaniem 5 kg (opakowanie kartonowe).

2. Paczki z żywnością lub odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny mogą być doręczone do zakładu karnego bezpośrednio przez nadawcę paczki, albo za pośrednictwem poczty , firmy kurierskiej lub gońca.

3. Przesłanie paczki z odzieżą, bielizną, obuwiem, przedmiotami osobistego użytku, środkami higieny osobistej wymaga odrębnego zezwolenia zastępcy dyrektora.

4. Paczka z zawartością leków w oryginalnych opakowaniach może być dostarczona skazanemu po wcześniejszym pozytywnym zaopiniowaniu przez lekarza wykazu leków i wyrażeniu zgody przez zastępcę dyrektora. Wydanie paczki odbywać się będzie na zasadach ustalonych przez lekarza – za pośrednictwem ambulatorium.

5. Wewnątrz paczki powinien być umieszczony spis jej zawartości.

6. Paczka z żywnością przekraczająca ciężar 5 kg nie będzie przyjmowana przez administrację jednostki.

7. Paczki z żywnością podlegają kontroli w obecności skazanego.

8. Paczka zawierająca wyroby tytoniowe nie będzie przyjmowana przez administrację zakładu.

9. Artykuły żywnościowe, uznane przez lekarza lub innego upoważnionego pracownika służby zdrowia zakładu karnego za nie nadające się do spożycia, podlegają zniszczeniu w obecności skazanego.

10. Paczki nie mogą zawierać artykułów, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykułów w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości (typu puszki, słoiki itp.) a w szczególności:

- papierosów, tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i akcesoriów do tytoniu (np.: maszynek, fajek, gilz, bibułek);
- napojów alkoholowych, cieczy i artykułów zawierających alkohol;
- soków i napojów, zarówno w butelkach jak i w kartonach oraz kompotów;
- środków odurzających i psychotropowych;
- środków łączności;
- gazu, benzyny do zapalniczek i innych środków łatwopalnych;
- wszelkiego rodzaju przetworów nabiałowych, za wyjątkiem serów krojonych fabrycznie pakowanych;
- wszelkiego rodzaju mięs oraz jego przetworów, podrobów i ryb, pod każdą postacią (np.: wędlin, pasztetów) za wyjątkiem wędlin krojonych fabrycznie pakowanych próżniowo;
- cukru, mąki, soli, proszku do pieczenia, ryżu, kaszy, mleka i zup w proszku, śmietanki do kawy;
- słodziku, kisielu, budyniu, przypraw i dań błyskawicznych, zup chińskich, gorących kubków;
- wszelkiego rodzaju tłuszczy (np.: smalec, margaryna, masło);
- wszelkiego rodzaju konserw i słoików z przetworami;
- jaj surowych, gotowanych i smażonych;
- wyrobów garmażeryjnych np.: pierogów, naleśników, krokietów, kotletów, gołąbków i galaret;
- wypieków własnej produkcji, ciast z kremami, konfiturami itp. oraz bułek, pączków i innych (tylko szczelnie zapakowane przez producenta);
- przypraw w płynie, koncentratów, ketchupu, musztardy, chrzanu, dresingów itp.;
- wszelkiego rodzaju owoców cytrusowych i południowych oraz orzechów;
- surowych ziemniaków, grzybów;
- wody kolońskiej i toaletowej, dezodorantów;
- preparatów witaminowych i odżywek;
- pieniędzy, papierów wartościowych i wyrobów jubilerskich

oraz wszelkich innych artykułów, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji. W dostarczanej paczce nie mogą znajdować się produkty spożywcze wraz z innymi produktami (np.: chemia, odzież itp.).

11. Paczki, które nie spełniają w/w wymogów będą odsyłane na koszt skazanego.

12. Paczki z żywnością lub odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny przyjmowane są codziennie w godzinach 8.00 – 15.00. Wydawanie paczek z żywnością odbywa się w godzinach 14.30 – 16.00 w dyżurkach oddziałowych w pawilonach mieszkalnych.

13. Fakt odbioru paczki skazany potwierdza czytelnym podpisem.

Zasady udzielania informacji o osadzonym
Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej, Służba Więzienna na pisemny i uzasadniony wniosek osoby najbliższej, udostępnia dane osobowe osoby pozbawionej wolności, za pisemną zgodą tej osoby.
     W związku z powyższym udzielenie informacji o zachowaniu osadzonego, jego postępach w procesie resocjalizacji oraz pozostałych kwestiach dotyczących oddziaływań penitencjarnych będzie wymagało każdorazowo uzyskania pisemnej zgody osadzonego, w tym także przed rozmową wychowawcy z osobą najbliższą.
   Osoby najbliższe będą zwracały się z pisemnym wnioskiem o udzielenie informacji o osobie pozbawionej wolności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie trybu składania oraz wzoru wniosku o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o osobie obecnie lub uprzednio pozbawionej wolności w areszcie śledczym lub zakładzie karny.

Źródło : http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspek … wojkowice/

Offline

#2 2013-12-13 17:25:47

załamana

Gość

Re: ZK WOJKOWICE

witajcie dziewczyny. Mojego chlopaka przewieziono wczoraj do Wojkowic, jest na półotworku... Nie wiecie jak tam sprawa wyglada od wewnatrz? Jak  z telefonami, czy maja bez ograniczen? Ma ktoras z was tam swojego chłopaka?

#3 2013-12-13 21:18:43

Angel_a

Użytkownik

Zarejestrowany: 2013-02-19
Posty: 4

Re: ZK WOJKOWICE

hej moj maz jest w wojkowicach na półotwartym i telefony oni maja o wyznaczonych godzinach np.moj ma od 11.30do 12.30 i od 20.15do20.30 czasami dzwoni na 5min a czasami gadamy 20 jak nie ma kolejki tak wiec roznie to jest


Serce to cząstka człowieka,która kocha,tęskni i czeka.
                                                 2019


http://elapso.pl/suwaczek/andziaa/000000/FFFFFF/FFFFFF/FFFFFF/11104.png

http://elapso.pl/suwaczek/andziaa/190F5C/7BFF42/FFFFFF/FFFFFF/11164.png

Offline

#4 2013-12-13 22:43:44

załamana

Gość

Re: ZK WOJKOWICE

tyle się kiedyś naczytałam że na półotworku telefony są bez ograniczeń I podobno w Wojkowicach też miało tak być... A już taką nadzieję miałam.. Ale to i tak wychodzi na to, że mąż Angeli dzwoni 2 razy dziennie tak?

#5 2013-12-13 23:05:25

 Maggie

http://s12.rimg.info/bd5f2aa2b30b7e6d82bc54ab7e265e1f.gif

Zarejestrowany: 2013-03-03
Posty: 307

Re: ZK WOJKOWICE

Angela twierdzi,że to różnie jest,raz,czasami dwa i nawet trzy jak się trafi,ale każdego dnia mu się udaje przynajmniej raz


Razem od 14.01.2016

nie rezygnuje się z ludzi,których się kocha...

http://cdn.content.sweetim.com/sim/cpie/emoticons/000205FD.gif http://cdn.content.sweetim.com/sim/cpie/emoticons/00020645.gif http://cdn.content.sweetim.com/sim/cpie/emoticons/000205FD.gif

Offline

#6 2013-12-28 20:41:16

awacs

Gość

Re: ZK WOJKOWICE

czy to w tym wiezniniu torturowano (zmarl) chorego chlopaka? tak podala tv!

#7 2013-12-28 23:43:45

Martusia11

http://s12.rimg.info/bd5f2aa2b30b7e6d82bc54ab7e265e1f.gif

Zarejestrowany: 2013-12-17
Posty: 2926

Re: ZK WOJKOWICE

A tak to podaja media 23-letni więzień zmarł przez
nieleczoną wątrobę
Znane są przyczyny śmierci 23-latka,
który za kradzież węgla odbywał karę
w więzieniu w Wojkowicach. Wojtek
Ligenza zmarł z powodu
niewydolności krążeniowo-
oddechowej. Był to skutek
niewydolności wątroby i żółtaczki.


Razem po 476 dniach

Offline

#8 2014-01-09 00:00:45

 Jego_Anioł

Użytkownik

Zarejestrowany: 2013-03-09
Posty: 285

Re: ZK WOJKOWICE

masakra jakas , ale to nie leczyli go tak ?
przeciez musial zglaszac dolegliwosci ..

chcialabym tez sie zapytac czy ktos moze sie orientuje jak jest w tym zakladzie ? jak wygladaja telefony jesli chodzi typu oddzial zamkniety ''zamek''??
i w jakich dniach sa widzenia bo widze ze na stronie jest podane poniedzialek, wtorek i niedziela ale zbeytnio nie rozumiem o co chodzi z numerami zakladow .


2.10.2008-17.03.2009     /           12.10.2012 - ?
W końcu przyjdzie ten dzień że spełni się marzenie otworzy sie
klapa to nie będzie widzenie nie będzie to spacer to nie
będzie świetlica nie będzie peronki tylko będzie ulica !
http://elapso.pl/suwaczek/Jego_Anioł/3C92DE/0F15BD/FFFFFF/080647/11180.png http://s5.rimg.info/9f7c03c20cbcef3c12e5077f766c16c4.gif

Offline

#9 2014-01-09 17:54:29

 Maleństwo

Admin

Skąd: Pomorze,blisko morze :)
Zarejestrowany: 2013-02-19
Posty: 909

Re: ZK WOJKOWICE

Aniołku jeśli chodzi o "zamek"
ODDZIAŁY PENITENCJARNE NR 1 i 4 ZAKŁADU KARNEGO W WOJKOWICACH OBEJMUJĄCE:
- ODDZIAŁ ZAKŁADU KARNEGO TYPU ZAMKNIĘTEGO
- ODDZIAŁ ARESZTU ŚLEDCZEGO
Widzenia dla osadzonych odbywają się w godzinach od 8.30 do 15.30. w poniedziałki, wtorki i niedziele oraz w następujących dniach wolnych od pracy:

1) 1 stycznia – Nowy Rok;
2) 6 stycznia – Święto Trzech Króli;
3) drugi dzień Wielkiej Nocy;
4) 1 maja – Święto Państwowe;
5) 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja;
6) pierwszy dzień Zielonych Świątek;
7) dzień Bożego Ciała;
8) 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny;
9) 1 listopada – Wszystkich Świętych;
10) 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości;
11) 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

Więc myślę,że to jest info dla Ciebie bo reszta "Was" nie dotyczy

Offline

#10 2014-01-11 21:48:45

iwka81

Gość

Re: ZK WOJKOWICE

Hej dziewczyny ja też mam męża na półotwartym w Wojkowicach, wiecie jak tam z warunkowym jest ?

#11 2014-02-09 00:21:37

Sasz.

Gość

Re: ZK WOJKOWICE

SaN napisał:

Maleństwo 86 napisał:

Aniołku jeśli chodzi o "zamek"
ODDZIAŁY PENITENCJARNE NR 1 i 4 ZAKŁADU KARNEGO W WOJKOWICACH OBEJMUJĄCE:
- ODDZIAŁ ZAKŁADU KARNEGO TYPU ZAMKNIĘTEGO
- ODDZIAŁ ARESZTU ŚLEDCZEGO
Widzenia dla osadzonych odbywają się w godzinach od 8.30 do 15.30. w poniedziałki, wtorki i niedziele oraz w następujących dniach wolnych od pracy:

Witajcie dziewczyny mam problem, Czy Jest to pewne na 100 % ,ze moge odwiedzić przyjaciela np jutro w Niedziele ?
myśle o tym ,że mógł dostać jakas 'blache ' , bo przezucili go z połotworku na zamek  tam coś narozrabiał podczas prac po za osrodkiem ...
jak sądzicie ?  jak wygl. odwiedziny na zamku tak samo jak w półotwartym ? i gdzie udać się na widzenie , jest inne wejscie jakies zapewne ?
czekam na odpowiedz chciaz , pewnie sie nie doczekac pozna godzina ... a ja jestem bezradna .
gg:46806691

#12 2014-02-10 10:15:54

kasiajjj

Użytkownik

Zarejestrowany: 2013-02-19
Posty: 683

Re: ZK WOJKOWICE

Na zamku są takie same widzenia, jak na półotworku, jest ich tylko mniej (2 w mcu plus 1 na dziecko).


od 18.07.2011

Offline

#13 2014-03-11 17:52:42

nika65

Gość

Re: ZK WOJKOWICE

Czy na P2 widzenia sa faktycznie ograniczone?Czy mozna moze przyjechac we wszystkie  dni odwiedzin? A jak z paczka odziezowa? Ktos jest na okienku caly czas czy paczke mozna podac tylko w dni widzeń? Z góry dzieki za pomoc...

#14 2014-03-11 19:00:15

 Maleństwo

Admin

Skąd: Pomorze,blisko morze :)
Zarejestrowany: 2013-02-19
Posty: 909

Re: ZK WOJKOWICE

W punkcie 12. który dotyczy właśnie oddziału półotwartego wyraźnie jest napisane : Paczki z żywnością lub odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny przyjmowane są codziennie w godzinach 8.00 – 15.00

A co do widzeń
1. Dla skazanych przebywających w zakładzie karnym typu półotwartego i otwartego widzenia odbywają się w godzinach od 8.30 do 15.30 w środy, piątki i niedziele oraz w następujących dniach wolnych od pracy

wystarczy dobrze poczytać

Offline

#15 2014-04-24 21:36:50

kasia

Gość

Re: ZK WOJKOWICE

Witajcie mam pytanie co do zakupów w kantynie. Byłam ostatnio u wujka i dostałam od niego liste zakupów , ale kiedy poszlam do sklepiku pani która tam sprzedaje odmówiła mi , nawet nie wiem dokladnie czemu wspomniala cos o paczce ze dostał . Mozecie mi coś w tym temacie wyjaśnić

#16 2014-04-24 21:47:19

dominika

Gość

Re: ZK WOJKOWICE

kasia te zakupy robione w kantynie są liczone jako paczka zywnościowa, którą może dostać raz na kwartał. czyli jedna styczeń- marzec, druga kwiecień- czerwiec, trzecia lipiec- wrzesień i czwarta październik- grudzień.

#17 2014-12-14 17:33:59

Domi

Gość

Re: ZK WOJKOWICE

Witam. Ja mam pytanie na temat zk w Wojkowicach. Jak tam jest z warunkowymi? Często puszczają po połowie na wokandzie do domu?

#18 2014-12-14 20:54:09

 syrna

Użytkownik

Zarejestrowany: 2013-08-14
Posty: 433

Re: ZK WOJKOWICE

Taaa....znani mi osadzenia siedzieli do dzwona.

Offline

#19 2014-12-14 21:27:45

Domi

Gość

Re: ZK WOJKOWICE

No to teraz mam nadzieje że jednak są bardzo dobre wokandy..

#20 2014-12-14 22:12:49

Domi

Gość

Re: ZK WOJKOWICE

No my jeszcze musimy poczekać do wokandy. Bo narzeczony dopiero tam jest niecałe wa miesiące a musi przesiedzieć 9 Chyba że ostanie złącz to tedy szybciej. Ale chciałam się już zorientować jak to tam wygląda. W tym tygodniu zaczął prace zachowanie b.dobre, problemów nie sprawia.

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
www.xbox360x.pun.pl www.gmas.pun.pl www.naszlwiswiat.pun.pl www.3e.pun.pl www.poradydogier.pun.pl