Za murami ZK

Miłość to nie zawsze śmiech, ale i łzy...To nie zawsze szczęście ale i tęsknota...Teraz to kraty, a za nimi Ty...W mym sercu na krzyk budzi się ochota...Czekając na Ciebie mój ukochany...Miłością przebijam wysoki mur... Abym mogła Cię już mieć przy sobie...I razem z Tobą dotknąć szczęścia chmur...


#1 2013-03-04 16:26:45

 Maleństwo

Admin

Skąd: Pomorze,blisko morze :)
Zarejestrowany: 2013-02-19
Posty: 909

ZK POTULICE

Aleja Parkowa 1
89-120 Potulice
Tel./Fax: (52) 587-44-40 / (52) 587-44-00

Konto depozytowe
Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przelewu:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP O/O w Bydgoszczy
Al. Parkowa 1
89 - 120 Potulice
39101010780020041391200000
Dla interesantów
Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 7.00-17.00
Wtorek: 7.00-15.00
Środa: 7.00-15.00
Czwartek: 7.00-15.00
Piątek: 7.00-15.00

Zakład zamknięty oraz półotwarty dla mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy i młodocianych.
Znajdują się tutaj też:
- oddział terapeutyczny dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo
- oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu
- oddział szpitalny dla kobiet i mężczyzn (w tym także "N"),
- oddział dla chorych na gruźlicę (p1/2/3, r1/2/3, m1/2/3)
- areszt śledczy
Pojemność jednostki została określona na : 1336 miejsc.

Zasady udzielania widzeń :
Dni i godziny udzielania widzeń:
1. Widzenia dla skazanych odbywają się w niedziele w godzinach od 8.30 do 16.00 oraz w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 14.00.
2. Widzenia są również udzielane w każdy drugi dzień Świąt Wielkanocnych i każdy drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia. W pozostałe dni wolne od pracy, przypadające w niedziele lub poniedziałki, tj.: 1 stycznia, 6 stycznia, 1 maja, 3 maja, 15 sierpnia, 1 listopada, 11 listopada oraz pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych, Zielone Świątki, Boże Ciało i pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia, widzenia nie są udzielane.
3. Rejestracja osób ubiegających się o udzielenie widzenia prowadzona jest w niedziele w godzinach od 7.30 do 14.30 oraz w poniedziałki w godzinach 7.30 do 12.30.
 
Zasady przyjmowania paczki żywnościowej :

1. W związku z wejściem w życie nowelizacji Kodeksu Karnego Wykonawczego od 01.07.2015 r. skazany będzie miał prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki.

2. Zamówienie będzie mogło być również złożone przez osobę najbliższą – uprawnioną do widzeń, tylko skazanemu, który posiada uprawnienie do otrzymania paczki.

3. Ciężar art. żywnościowych otrzymywanych w paczkach żywnościowych po 1 lipca
2015 r. musi być dostosowany do maksymalnego ciężaru żywności posiadanej przez osadzonego w celi mieszkalnej, tj. zgodnie z art. 110 a § 1 kkw, nie przekraczać 6 kilogramów - łącznie z posiadanymi już w celi mieszkalnej.

4. Uprawnienia do otrzymania paczki żywnościowej realizować można tylko za pośrednictwem punktu sprzedaży znajdującego się na terenie jednostki.

5. Przedsiębiorstwo prowadzące punkt sprzedaży sporządza paczkę zawierającą zamówione artykuły na podstawie treści złożonego zamówienia. Paczki żywnościowe są przekazywane osadzonym nie później niż 5 dni roboczych od dnia złożenia formularza zamówienia i dokonania wpłaty na konto BIGB Baltica. Dokumenty te osoby zamawiające paczkę żywnościową dla osadzonego winny składać:
- w punkcie sprzedaży (na sali widzeń),
- drogą pocztową lub w formie elektronicznej.

6. Procedura zamawiania paczki:
a) Należy wypełnić formularz zamówienia na paczkę wpisując odpowiednie dane osobowe oraz produkty, które mają znaleźć się w paczce, korzystając z listy produktów zawierającej ceny brutto oraz gramaturę towarów,
b) Wpłaty należy dokonywać na rzecz instytucji realizującej zamówienie przekazem pocztowym lub przelewem na nr konta:

                                                              BIGB „BALTICA“
                                       o/Gdańsk 64 1130 1121   0006 5624 1620 0020     

                                     prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego

    Tytuł przekazu lub przelewu winien zawierać:

imię, nazwisko, imię ojca skazanego oraz datę jego urodzenia,
jednostkę penitencjarną, w której przebywa osadzony

Przykład: Jan Kowalski s. Kazimierza, 01.01.1990 r., Zakład Karny w Potulicach.

c) Formularze zamówienia wraz z listą zamówionych produktów (zawierająca ich cenę i wagę) należy przesłać wraz z dowodem wpłaty do BIGB Baltica. Można to wykonać w następujący sposób:
- wysyłając zeskanowane dokumenty na adres e-mail: potulice.paczka@wp.pl
- wysłać drogą pocztową na adres:

Bałtycka Instytucja Gospodarki Budżetowej Baltica o/Potulice
ul. Al. Parkowa 1
89 – 120 Potulice

7. Paczka realizowana w drodze zamówienia przez punkt sprzedaży BIGB Baltica, po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do jej otrzymania jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.

8. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z powodów niezależnych od BIGB Baltica przekazywane są niezwłocznie przez BIGB Baltica osobie, która paczkę opłaciła( w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego)

9. W przypadku wątpliwości i problemów w zakresie realizacji paczek przez Bałtycką Instytucję Gospodarki Budżetowej Baltica o/Potulice, ewentualne sprawy należy zgłaszać do tej instytucji pod numerem (52) 5874 343

Lista produktów i cennik do pobrania na stronie : http://www.sw.gov.pl/strona/dla-interes … potulicach

PACZKI inne niż żywnościowe:

1. Wprowadza się trzy następujące rodzaje paczek przesyłanych z zewnątrz:
1) paczkę higieniczno-odzieżową, w której można otrzymać odzież, obuwie, bieliznę i artykuły higieniczne,
2) paczkę ze sprzętem technicznym, w której można otrzymać sprzęt techniczny m.in. sprzęt rtv, płyty CD i DVD, kasety, baterie, czajniki, zegarki itp.,
3) tzw. ,,paczkę inną”, w której można otrzymać artykuły papiernicze, piśmienne, prasę oraz artykuły do prowadzenia korespondencji.
2. Paczki, o których mowa w pkt. 1 mogą być dostarczane w następujący sposób:
1) Przesyłane za pośrednictwem operatora pocztowego.
2) Przywiezione bezpośrednio przez nadawcę, z zastrzeżeniem, że może to nastąpić w dni powszednie w godz. od 7.30 do 14.00 oraz w niedziele w czasie trwania widzeń. Warunkiem przyjęcia paczki przekazanej bezpośrednio przez nadawcę jest spełnienie wszystkich wymogów obowiązujących w przypadku nadawania paczek w urzędach pocztowych, w szczególności umieszczenia przesyłanych przedmiotów w opakowaniu kartonowym lub w kopercie bąbelkowej.
3) Poprzez przesłanie zamówienia do IGB BALTICA oddział w Potulicach, dokonanie opłaty za paczkę, która zostanie przygotowywana przez IGB BALTICA, zgodnie z treścią zatwierdzonego zezwolenia oraz złożonym zamówieniem.
4) W trakcie widzeń poprzez zamówienie w IGB BALTICA oddział w Potulicach i opłacenie paczki, która zostanie przygotowywana przez IGB BALTICA, zgodnie z treścią zatwierdzonego zezwolenia oraz złożonym zamówieniem.
3. Otrzymanie paczek, o których mowa w pkt. 1, możliwe jest wyłącznie za zezwoleniem Dyrektora, zgodnie z zasadami określonymi w instrukcji dla nadawcy paczki, znajdującej się na zezwoleniu.
4. Skazany zobowiązany jest przesłać zezwolenie na otrzymanie paczki osobie wskazanej w zgłoszeniu lub w przypadku paczki realizowanej za pośrednictwem IGB BALTICA oddział w Potulicach może ją również przekazać na widzeniu osobie odwiedzającej, wskazanej w zezwoleniu. W przypadku niezgodności zawartości paczki lub danych nadawcy z informacjami zawartymi w zezwoleniu paczka zostanie odesłana na koszt osadzonego do nadawcy.
5. Nie dopuszcza się łączenia w jednym opakowaniu zawartości paczek higieniczno-odzieżowych, paczek ze sprzętem technicznym oraz tzw. paczki „innej”. Każda z ww. paczek stanowić winna odrębnie opakowaną przesyłkę. W przypadku nieprzestrzegania ww. zasady paczka będzie odsyłana na koszt osadzonego do nadawcy. Zabrania się również przesyłania przedtmiotów, o których mowa w art. 113 § 3 i 4 kkw, wymagających wydania zezwolenia na paczkę, w korespondencji listowej.
6. Zezwolenie na otrzymanie paczki, o której mowa w pkt. 1, wydane w Zakładzie Karnym w Potulicach winno zostać zrealizowane w ciągu 30 dni od daty wydania zezwolenia. Za datę realizacji przyjmuje się dzień nadania przesyłki lub w przypadku niekorzystania z usług pocztowych – dzień bezpośredniego dostarczenia przesyłki do Zakładu Karnego w Potulicach.  Wielkość paczki nie może przekraczać wymiarów: 50 cm x 60 cm x 70 cm.
7. W przypadku ustalenia występowania w paczce środków odurzających dane osoby wskazanej jako nadawca paczki, przekazane zostaną Policji z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 59 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomani, podlegającego karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

OZ Potulice (ul.Działkowa 6) - zakład karny typu półotwartego i otwartego dla mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy, młodocianych. http://www.sw.gov.pl/jednostka/oddzial- … icach#info

Źródło : http://www.sw.gov.pl/jednostka/zaklad-k … icach#info

Ostatnio edytowany przez Maleństwo 86 (2017-02-03 15:42:32)

Offline

#2 2016-12-07 17:25:10

mietka63

Użytkownik

Zarejestrowany: 2016-12-06
Posty: 8

Re: ZK POTULICE

Witam. Ponownie proszę o pomoc w związku z zk. w Potulicach. Słyszałam że jest to jedno z cięższych więzieni. Bardzo się martwię. Mój syn został tam przewieziony z Łodzi. Czy więźniowie mogą z tamtąd dzwonić?Czy musi być wydana zgoda na tel. Jakakolwiek informacja o tym zk. jest dla mnie bardzo ważna. Dziękuję

Offline

#3 2016-12-07 19:02:17

mietka63

Użytkownik

Zarejestrowany: 2016-12-06
Posty: 8

Re: ZK POTULICE

4ever bardzo dziękuję za odpowiedź. Kartę tel. ma tylko nie wiem czy musi dostać zgodę na tel. Boże jak to wszystko przeżyć?, Zostało mu 4 miesiące i wczoraj go przewieźli do Potulic. Może ktoś mi napisze coć o tym zakładzie?

Offline

#4 2016-12-07 19:26:50

renia

Gość

Re: ZK POTULICE

Zgodę musi mieć jak jest tymczasowo aresztowany.

#5 2016-12-07 21:12:02

mietka63

Użytkownik

Zarejestrowany: 2016-12-06
Posty: 8

Re: ZK POTULICE

Dziękuję Wam wszystkim że założyliście taką stronę. Można się dużo dowiedzieć .Nie znam się na tych skrótach co piszecie, nie wiem gdzie można to sprawdzić co one znaczą. A syn nie jest tymczasowo aresztowany, tylko odsiaduje wyrok.

Offline

#6 2016-12-07 21:33:13

malgosia

Gość

Re: ZK POTULICE

mietka63 a ile już jest za Nim odsiedziane ,myślę że nie potrzebnie się tak bardzo martwisz skoro Syn jest już skazany i odsiaduje jakiś czas wyrok to poradzi sobie i w tej jednostce   i nie słuchaj takich rzeczy że to najgorsze więzienie o większości zakładów krążą takie opinie

#7 2016-12-08 18:50:27

mietka63

Użytkownik

Zarejestrowany: 2016-12-06
Posty: 8

Re: ZK POTULICE

Witam .Mój syn dostał wyrok 1rok i 2 miesiące. Kare odsiaduje od 20 stycznia. do tej pory był w Łodzi w zk w szpitalu ze względu na chorobę serca. Ale chyba było za nudno i zrobił maszynkę do tatuażu (syn twierdzi że to nie on) ale tak mi przekazał jego wychowawca i podjęli decyzję że zostanie przewieziony do zk w Potulicach i dostał karę widzenia za pleksą dwa miesiące . Ja nie byłam u syna na widzenie bo nie ukrywam że się bardzo zdenerwowałam tym co zrobił. A teraz został przewieziony i już drugi dzień nie mam żadnej wiadomości od niego. Może ktoś z was wie kiedy mogą dzwonić po zmianie zk. Czy karty tel. są takie same we wszystkich zakładach?Ja już 3 dni jestem na proszkach uspakajających.

Offline

#8 2016-12-09 18:59:04

mietka63

Użytkownik

Zarejestrowany: 2016-12-06
Posty: 8

Re: ZK POTULICE

Mój syn dzisiaj zadzwonił )) musiał pożyczyć kartę tel. bo jego papuga tam nie działa .Może ktoś z was wie gdzie można kupić kartę tel. White Phone ? Jeżeli chodzi o sam zakład powiedział że jest spokojnie. Natomiast jedzenie jest masakryczne. Ale jeszcze tylko 3 miesiące i da radę.

Offline

#9 2016-12-25 19:30:15

...

Gość

Re: ZK POTULICE

Witam. 14grudnia  zamknęli mojego chłopaka..w Zakładzie Karnym w Potulicach..niestety przed samymi świętami.. wyrok dostał początkowo na rok,później doszło 6 miesięcy. Jak wszystko pozliczaja to pewnie będzie około 2 lat.. 21 grudnia przenieśli na cele..tyle udało mi się dowiedzieć przez znajomego..Bo niestety nawet z nim nie rozmawiałam ,nie mam z nim kontaktu kompletnie żadnego..A jak go zatrzymali to pech chcial ze na miescie i nie widzielismy sie prawie nic..Tylko zdążyłam się z nim pożegnać i podać parę ciuchów i nic poza tym...od tamtej pory nie dostałam od niego żadnego znaku życia. Jutro mam zamiar jechać na widzenie, bo zdążyłam się dowiedzieć że jeśli wpisal mnie na liste to powinni mieć wpuścić. A teraz mam kilka pytań, bo nie mam do kogo już się o To zwrócić...mam nadzieję,że mi pomożecie. Pierwsze pytanie miałabym takie : do której są widziecie w drugie święto ? Drugie pytanie miałabym takie: czy w sklepie który tam jest,można kupić karty żeby mógł dzwonić? Najlepiej jakby to była whitem phone czy jakoś tak. Bo święta teraz a nigdzie nie mogę dostać tej karty. Z góry dziękuję

#10 2016-12-25 20:07:56

 Maleństwo

Admin

Skąd: Pomorze,blisko morze :)
Zarejestrowany: 2013-02-19
Posty: 909

Re: ZK POTULICE

3. Rejestracja osób ubiegających się o udzielenie widzenia prowadzona jest  w poniedziałki w godzinach 7.30 do 12.30.
Jeśli chodzi o karty to zazwyczaj można kupić je na miejscu w kantynie, pytanie tylko czy w święto będzie czynna...

Offline

#11 2016-12-26 07:57:40

Martusia11

http://s12.rimg.info/bd5f2aa2b30b7e6d82bc54ab7e265e1f.gif

Zarejestrowany: 2013-12-17
Posty: 2926

Re: ZK POTULICE

4ever są zakłady gdzie mimo widzenia w święta jest kantyna zamknięta.


Razem po 476 dniach

Offline

#12 2017-04-20 11:06:46

były osadzony

Gość

Re: ZK POTULICE

jak cos to mogę podpowiedzieć dużo. byłem w potulicach na zamku na p2 i na oz.

#13 2017-06-19 23:26:36

Anonim

Gość

Re: ZK POTULICE

były osadzony napisał:

jak cos to mogę podpowiedzieć dużo. byłem w potulicach na zamku na p2 i na oz.

Orientujesz się może kiedy są wokandy w Potulicach, czy to jest raz w tygodniu czy raz na miesiąc, jak to wygląda ?

#14 2017-06-27 21:20:22

heja

Gość

Re: ZK POTULICE

wokandy...błędnie nazywane ale chodzi o warunkowe przedterminowe zwolnienia.
są we wtorki czwartki...wpadają czasem inne dni
z reguły są 3 do 5 w mieisącu. wakacje lekko słabo...

#15 2017-06-27 21:42:34

 eulimena

http://s12.rimg.info/bd5f2aa2b30b7e6d82bc54ab7e265e1f.gif

Zarejestrowany: 2017-02-23
Posty: 798

Re: ZK POTULICE

Heja ale wokanda to również dozór elektorniczny, przerwa w karze i inne sprawy karne rozstrzygane w zk. Niewiadomo czy chodzi akurat o wpz


Wyolbrzymiaj szczęście, a nie problemy.

Offline

#16 2017-06-28 19:34:08

heja

Gość

Re: ZK POTULICE

99 % pytających o wokandę ma na myśli wpz
znam z autopsji, 3 lata dzień w dzień przerebiałem te tematy.
pracownicy sw też wokandą nazywają wpz:)

ale to nie istotne skoro wiadomo o co chodzi

#17 2017-06-28 19:39:30

 eulimena

http://s12.rimg.info/bd5f2aa2b30b7e6d82bc54ab7e265e1f.gif

Zarejestrowany: 2017-02-23
Posty: 798

Re: ZK POTULICE

Fakt, że w iększości chodzi o to, ale 99 to nie 100
Gdyby już tak bardzo precyzować to nie o wokandę i nie o wpz było pytanie a o dni posiedzeń sądu penitencjarnego. Bo w trakcie takiego dnia, odbywają się przeróżne sprawy, nie tylko te o wpz


Wyolbrzymiaj szczęście, a nie problemy.

Offline

#18 2017-06-28 20:04:57

heja

Gość

Re: ZK POTULICE

eulimena napisał:

Fakt, że w iększości chodzi o to, ale 99 to nie 100
Gdyby już tak bardzo precyzować to nie o wokandę i nie o wpz było pytanie a o dni posiedzeń sądu penitencjarnego. Bo w trakcie takiego dnia, odbywają się przeróżne sprawy, nie tylko te o wpz

hmmm
nie lubię się rozpisywać. wydaje mi sie że udzieliłem wystarczającej odpowiedzi osobie zainteresowanej. reszta jest zbędna, i jak cos więcej napiszesz to odbiorę to jako czepianie się...
pozdrawiam
dla mnie temat zamknięty

#19 2017-06-28 20:35:52

 eulimena

http://s12.rimg.info/bd5f2aa2b30b7e6d82bc54ab7e265e1f.gif

Zarejestrowany: 2017-02-23
Posty: 798

Re: ZK POTULICE

Ty pierwszy poprawiłeś pytającą, choć nie podała szczegółów.
Czepianie się to nie to samo co precyzowanie
Ale najwazniejsze, że padła odpowiedź.
Dziwi mnie za to ilość- w innych zk są po dwie w tygodniu a tu góra 5.


Wyolbrzymiaj szczęście, a nie problemy.

Offline

#20 2017-06-28 21:43:52

renia

Gość

Re: ZK POTULICE

eulimena napisał:

Dziwi mnie za to ilość- w innych zk są po dwie w tygodniu a tu góra 5.

A w jeszcze innych jest 1 na miesiąc. Co w tym dziwnego?

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
www.flyff.pun.pl www.dukanowebanitki.pun.pl www.volturi.pun.pl www.lechia1914.pun.pl www.strzelnicabydgoszcz.pun.pl