Maleństwo - 2013-03-04 14:02:44

XXX-Lecia PRL 1
11-220 Górowo Iławeckie
Tel./Fax: (89) 761-74-00 / fax (89) 761-70-77

Konto depozytowe
Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przelewu:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP O/O Olsztyn
XXX- Lecia PRL 1
11-220   Kamińsk
61 1010 1397 0080 2213 9120 0000
Dla interesantów
Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 7.30-17.00
Wtorek: 8.00-15.00
Środa: 8.00-15.00
Czwartek: 8.00-15.00
Piątek: 8.00-15.00

Zakład Karny w Kamińsku aktualnie jest jednostką typu zamkniętego przeznaczoną dla recydywistów penitencjarnych zgodnie z podgrupą klasyfikacją:
R-1/p, R-1/z, R-1/t
oraz zakładem karnym typu półotwartego zgodnie z podgrupą klasyfikacyjną:
R-2/z, R-2/p, R-2/t.
Ponadto w tutejszej jednostce przebywać mogą skazani z podgrupą klasyfikacyjną R-1/p, R-1/z, R-1/t, R-2/z, R-2/p, R-2/t, chorzy na cukrzycę insulinozależną.
Pojemność Zakładu Karnego w Kamińsku ustalona została na 1309 miejsc zakwaterowania.

Zasady udzielania widzeń :
- Widzenia dla skazanych odbywają się w każdą sobotę i  niedzielę w godzinach 8.00  16.00
- Widzenia w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej oraz widzenia bez osoby dozorującej odbywają się od środy do niedzieli, w godzinach od 8.00 do 16.00
- Nie udziela się ww. widzeń w dni świąteczne ustawowo wolne od pracy, jeżeli przypadają one w dni robocze.
- Prośby o udzielenie widzenia z osadzonymi, winny być złożone przez osoby odwiedzające do godziny 14.30. Zgłoszenie takie winno być dokonane odpowiednio wcześniej, o ile widzenie ma trwać dłużej niż 60 minut.
- Należy bezwzględnie pamiętać o dokumentach niezbędnych do uzyskania zezwolenia na wejście na teren jednostki. Może to być np. dowód osobisty, legitymacja, paszport itp.
- Dzieci w wieku szkolnym mogą uczestniczyć w widzeniu na podstawie legitymacji szkolnej.
- Osoby przyjeżdżające z małymi dziećmi będą wpuszczane na salę widzeń, w miarę możliwości poza kolejnością.
- Osoby będące pod wpływem alkoholu mogą zostać poddane badaniu alkomatem i po pozytywnym wyniku lub odmowie poddania się testowi nie zostaną wpuszczone na teren zakładu karnego.

Zasady przyjmowania paczek:
    szczegóły na stronie zakładu => http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspek … index.html
Zasady przyjmowania sprzętu RTV:
Osadzony ma prawo za zgodą Dyrektora otrzymać sprzęt RTV. Sprzęt RTV nie może przekraczać wymiarów 50x50x50 cm. Odbiorniki TV nie mogą być większe niż 19 calowe. Dostarczany do Zakładu Karnego sprzęt powinien być sprawny technicznie, posiadać nieuszkodzoną i umożliwiającą oplombowanie obudowę, posiadać certyfikaty bezpieczeństwa CE oraz musi być zasilany z sieci, baterii lub zasilacza połączonego trwale z urządzeniem. Przyjmowany sprzęt elektroniczny nie może posiadać możliwości komunikacji radiowej typu: GSM, DCS, UMTS, Bluetooth, WiFi. Osadzony wyraża również zgodę na zerwanie plomb gwarancyjnych ze sprzętów RTV oraz naklejanie plomb kontroli technicznej, w sposób widoczny i uniemożliwiający otwarcie ich obudowy.
     Sprzęt RTV przyjmowany jest od poniedziałku do piątku do godziny 14.00. Powinien być dostarczony bezpośrednio na bramę Zakładu Karnego. Powodem ustalenia takiego sposobu dostarczenia sprzętu jest konieczność sprawdzenia zawartości sprzętu przez upoważnionego funkcjonariusza SW w obecności osoby dostarczającej.
    Nie wyrażenie zgody na sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności osoby dostarczającej skutkuje odmową jej przyjęcia.

Źródło : http://www.sw.gov.pl/strona/dla-interes … w-kaminsku

www.girlstars.pun.pl www.forumb2.pun.pl www.witcher.pun.pl www.managernba.pun.pl www.narutowojna.pun.pl