Maleństwo - 2013-03-04 16:26:45

Aleja Parkowa 1
89-120 Potulice
Tel./Fax: (52) 587-44-40 / (52) 587-44-00

Konto depozytowe
Wpłat na konto depozytowe osadzonego można dokonywać za pomocą przekazu pocztowego wg wzoru:

Odbiorca: [Nazwa Jednostki Służby Więziennej]
Wpłacający: [imię i nazwisko]
Wpłacający: [adres]

Tytuł przelewu:
dla: [imię i nazwisko osadzonego], s. [imię ojca osadzonego]

Konto bankowe:
NBP O/O w Bydgoszczy
Al. Parkowa 1
89 - 120 Potulice
39101010780020041391200000
Dla interesantów
Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących dniach:
Poniedziałek: 7.00-17.00
Wtorek: 7.00-15.00
Środa: 7.00-15.00
Czwartek: 7.00-15.00
Piątek: 7.00-15.00

Zakład zamknięty oraz półotwarty dla mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy i młodocianych.
Znajdują się tutaj też:
- oddział terapeutyczny dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo
- oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu
- oddział szpitalny dla kobiet i mężczyzn (w tym także "N"),
- oddział dla chorych na gruźlicę (p1/2/3, r1/2/3, m1/2/3)
- areszt śledczy
Pojemność jednostki została określona na : 1336 miejsc.

Zasady udzielania widzeń :
Dni i godziny udzielania widzeń:
1. Widzenia dla skazanych odbywają się w niedziele w godzinach od 8.30 do 16.00 oraz w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 14.00.
2. Widzenia są również udzielane w każdy drugi dzień Świąt Wielkanocnych i każdy drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia. W pozostałe dni wolne od pracy, przypadające w niedziele lub poniedziałki, tj.: 1 stycznia, 6 stycznia, 1 maja, 3 maja, 15 sierpnia, 1 listopada, 11 listopada oraz pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych, Zielone Świątki, Boże Ciało i pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia, widzenia nie są udzielane.
3. Rejestracja osób ubiegających się o udzielenie widzenia prowadzona jest w niedziele w godzinach od 7.30 do 14.30 oraz w poniedziałki w godzinach 7.30 do 12.30.
 
Zasady przyjmowania paczki żywnościowej :

1. W związku z wejściem w życie nowelizacji Kodeksu Karnego Wykonawczego od 01.07.2015 r. skazany będzie miał prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki.

2. Zamówienie będzie mogło być również złożone przez osobę najbliższą – uprawnioną do widzeń, tylko skazanemu, który posiada uprawnienie do otrzymania paczki.

3. Ciężar art. żywnościowych otrzymywanych w paczkach żywnościowych po 1 lipca
2015 r. musi być dostosowany do maksymalnego ciężaru żywności posiadanej przez osadzonego w celi mieszkalnej, tj. zgodnie z art. 110 a § 1 kkw, nie przekraczać 6 kilogramów - łącznie z posiadanymi już w celi mieszkalnej.

4. Uprawnienia do otrzymania paczki żywnościowej realizować można tylko za pośrednictwem punktu sprzedaży znajdującego się na terenie jednostki.

5. Przedsiębiorstwo prowadzące punkt sprzedaży sporządza paczkę zawierającą zamówione artykuły na podstawie treści złożonego zamówienia. Paczki żywnościowe są przekazywane osadzonym nie później niż 5 dni roboczych od dnia złożenia formularza zamówienia i dokonania wpłaty na konto BIGB Baltica. Dokumenty te osoby zamawiające paczkę żywnościową dla osadzonego winny składać:
- w punkcie sprzedaży (na sali widzeń),
- drogą pocztową lub w formie elektronicznej.

6. Procedura zamawiania paczki:
a) Należy wypełnić formularz zamówienia na paczkę wpisując odpowiednie dane osobowe oraz produkty, które mają znaleźć się w paczce, korzystając z listy produktów zawierającej ceny brutto oraz gramaturę towarów,
b) Wpłaty należy dokonywać na rzecz instytucji realizującej zamówienie przekazem pocztowym lub przelewem na nr konta:

                                                              BIGB „BALTICA“
                                       o/Gdańsk 64 1130 1121   0006 5624 1620 0020     

                                     prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego

    Tytuł przekazu lub przelewu winien zawierać:

imię, nazwisko, imię ojca skazanego oraz datę jego urodzenia,
jednostkę penitencjarną, w której przebywa osadzony

Przykład: Jan Kowalski s. Kazimierza, 01.01.1990 r., Zakład Karny w Potulicach.

c) Formularze zamówienia wraz z listą zamówionych produktów (zawierająca ich cenę i wagę) należy przesłać wraz z dowodem wpłaty do BIGB Baltica. Można to wykonać w następujący sposób:
- wysyłając zeskanowane dokumenty na adres e-mail: potulice.paczka@wp.pl
- wysłać drogą pocztową na adres:

Bałtycka Instytucja Gospodarki Budżetowej Baltica o/Potulice
ul. Al. Parkowa 1
89 – 120 Potulice

7. Paczka realizowana w drodze zamówienia przez punkt sprzedaży BIGB Baltica, po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do jej otrzymania jest przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty.

8. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z powodów niezależnych od BIGB Baltica przekazywane są niezwłocznie przez BIGB Baltica osobie, która paczkę opłaciła( w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego)

9. W przypadku wątpliwości i problemów w zakresie realizacji paczek przez Bałtycką Instytucję Gospodarki Budżetowej Baltica o/Potulice, ewentualne sprawy należy zgłaszać do tej instytucji pod numerem (52) 5874 343

Lista produktów i cennik do pobrania na stronie : http://www.sw.gov.pl/strona/dla-interes … potulicach

PACZKI inne niż żywnościowe:

1. Wprowadza się trzy następujące rodzaje paczek przesyłanych z zewnątrz:
1) paczkę higieniczno-odzieżową, w której można otrzymać odzież, obuwie, bieliznę i artykuły higieniczne,
2) paczkę ze sprzętem technicznym, w której można otrzymać sprzęt techniczny m.in. sprzęt rtv, płyty CD i DVD, kasety, baterie, czajniki, zegarki itp.,
3) tzw. ,,paczkę inną”, w której można otrzymać artykuły papiernicze, piśmienne, prasę oraz artykuły do prowadzenia korespondencji.
2. Paczki, o których mowa w pkt. 1 mogą być dostarczane w następujący sposób:
1) Przesyłane za pośrednictwem operatora pocztowego.
2) Przywiezione bezpośrednio przez nadawcę, z zastrzeżeniem, że może to nastąpić w dni powszednie w godz. od 7.30 do 14.00 oraz w niedziele w czasie trwania widzeń. Warunkiem przyjęcia paczki przekazanej bezpośrednio przez nadawcę jest spełnienie wszystkich wymogów obowiązujących w przypadku nadawania paczek w urzędach pocztowych, w szczególności umieszczenia przesyłanych przedmiotów w opakowaniu kartonowym lub w kopercie bąbelkowej.
3) Poprzez przesłanie zamówienia do IGB BALTICA oddział w Potulicach, dokonanie opłaty za paczkę, która zostanie przygotowywana przez IGB BALTICA, zgodnie z treścią zatwierdzonego zezwolenia oraz złożonym zamówieniem.
4) W trakcie widzeń poprzez zamówienie w IGB BALTICA oddział w Potulicach i opłacenie paczki, która zostanie przygotowywana przez IGB BALTICA, zgodnie z treścią zatwierdzonego zezwolenia oraz złożonym zamówieniem.
3. Otrzymanie paczek, o których mowa w pkt. 1, możliwe jest wyłącznie za zezwoleniem Dyrektora, zgodnie z zasadami określonymi w instrukcji dla nadawcy paczki, znajdującej się na zezwoleniu.
4. Skazany zobowiązany jest przesłać zezwolenie na otrzymanie paczki osobie wskazanej w zgłoszeniu lub w przypadku paczki realizowanej za pośrednictwem IGB BALTICA oddział w Potulicach może ją również przekazać na widzeniu osobie odwiedzającej, wskazanej w zezwoleniu. W przypadku niezgodności zawartości paczki lub danych nadawcy z informacjami zawartymi w zezwoleniu paczka zostanie odesłana na koszt osadzonego do nadawcy.
5. Nie dopuszcza się łączenia w jednym opakowaniu zawartości paczek higieniczno-odzieżowych, paczek ze sprzętem technicznym oraz tzw. paczki „innej”. Każda z ww. paczek stanowić winna odrębnie opakowaną przesyłkę. W przypadku nieprzestrzegania ww. zasady paczka będzie odsyłana na koszt osadzonego do nadawcy. Zabrania się również przesyłania przedtmiotów, o których mowa w art. 113 § 3 i 4 kkw, wymagających wydania zezwolenia na paczkę, w korespondencji listowej.
6. Zezwolenie na otrzymanie paczki, o której mowa w pkt. 1, wydane w Zakładzie Karnym w Potulicach winno zostać zrealizowane w ciągu 30 dni od daty wydania zezwolenia. Za datę realizacji przyjmuje się dzień nadania przesyłki lub w przypadku niekorzystania z usług pocztowych – dzień bezpośredniego dostarczenia przesyłki do Zakładu Karnego w Potulicach.  Wielkość paczki nie może przekraczać wymiarów: 50 cm x 60 cm x 70 cm.
7. W przypadku ustalenia występowania w paczce środków odurzających dane osoby wskazanej jako nadawca paczki, przekazane zostaną Policji z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 59 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomani, podlegającego karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

OZ Potulice (ul.Działkowa 6) - zakład karny typu półotwartego i otwartego dla mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy, młodocianych. http://www.sw.gov.pl/jednostka/oddzial- … icach#info

Źródło : http://www.sw.gov.pl/jednostka/zaklad-k … icach#info

www.witcher.pun.pl www.nostale.pun.pl www.girlstars.pun.pl www.managernba.pun.pl www.forumb2.pun.pl